دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده دانشگاه آزاد

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرضیات پژوهش

 

1-6-1- فرضیه اصلی:

 1. بین سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 17 ارتباط معناداری هست.

 

1-6-2- فرضیه‌های فرعی:

 1. بین خلق فرصت‌های یادگیری مستمر و آمادگی برای تغییر ارتباط معناداری هست.
 2. بین ارتقا پرسشگری و گفتمان و آمادگی برای تغییر ارتباط معناداری هست.
 3. بین ترغیب همکاری و یادگیری تیمی و آمادگی برای تغییر ارتباط معناداری هست.
 4. بین ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک و آمادگی برای تغییر ارتباط معناداری هست.
 5. بین توانمندسازی افراد برای بینش جمعی و آمادگی برای تغییر ارتباط معناداری هست.
 6. بین ارتباط سازمان با محیط و آمادگی برای تغییر ارتباط معناداری هست.
 7. بین رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر ارتباط معناداری هست.

 

1-7-  تعاریف  مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

 

1-7-1- سازمان یادگیرنده:

تعریف مفهومی: یادگیری سازمانی مجموعه‌ای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش ، توزیع اطلاعات ، تفسیر اطلاعات می باشد که به صورت آگاهانه و غیرآگاهانه بر تحولات مثبت سازمانی اثر  می‌گذارد(جمال‌زاده و همکاران،1388).

تعریف عملیاتی: مقصود از سازمان یادگیرنده در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات 1 تا21پرسشنامه سازمان یادگیرنده هست.

 

 

1-7-1-1- خلق فرصت‌های یادگیری مستمر:

تعریف مفهومی: یادگیری یک فعالیت مستمر در هنگام کار از طریق ایجاد فرصت‌هایی برای آموزش، رشد و ارتقای افراد، در نظر گرفته می گردد ((Demers,2009

تعریف عملیاتی: مقصود از خلق فرصت‌های یادگیری مستمر در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات 1 تا 3پرسشنامه سازمان یادگیرنده هست.

 

1-7-1-2- ارتقا پرسشگری و گفتمان:

تعریف مفهومی: افراد مهارت‌های استدلال سازنده را برای ابراز عقاید، توانایی گوش کردن و گفتگو و مباحثه با افراد دیگر را می‌آموزند، و در جهت ایجاد فرهنگ پرسش و پاسخ، دریافت بازخورد، آزمایش و به‌کارگیری تجربیات خود در سازمان کوشش می‌کنند (Dahanayake,Gamlath,2012).

تعریف عملیاتی:  مقصود از ارتقا پرسشگری و گفتمان در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات 4 تا 6پرسشنامه سازمان یادگیرنده هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

سنجش ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 17

1-4-2- اهداف فرعی

1.تعیین ارتباط بین خلق فرصت‌های یادگیری مستمر و آمادگی برای تغییر

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. تعیین ارتباط بین ارتقا پرسشگری و گفتمان و آمادگی برای تغییر
 2. تعیین ارتباط بین ترغیب همکاری و یادگیری تیمی و آمادگی برای تغییر
 3. تعیین ارتباط بین ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک و آمادگی برای تغییر
 4. تعیین ارتباط بین توانمندسازی افراد برای بینش جمعی و آمادگی برای تغییر
 5. تعیین ارتباط بین ارتباط سازمان با محیط و آمادگی برای تغییر
 6. تعیین ارتباط بین رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر