دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده دانشگاه آزاد

قسمتی از متن پایان نامه :

آمادگی برای تغییر:

تعریف مفهومی: آمادگی برای درک تغییر یک پدیده سطح انفرادی می باشد که تحت تأثیر عناصر گرایشی، منطقی، ساختاری و کارکردی مجموعه کاری قرار می‌گیرد (Kuntz & Gomes,2012).

تعریف عملیاتی: مقصود از آمادگی برای تغییر در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سوالات21 تا39پرسشنامه درسطح فردی هست.

 

1-7-2-1- مؤلفه شناختی :

تعریف مفهومی:  جنبه‌های شناختی شامل اندازه شناخت (درک) فردازتغییر و تمایل بهره‌گیری از آن در سازمان می باشد(Jafari & Kalanaki,2012).

تعریف عملیاتی: مقصود از مؤلفه شناختی در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات 24-25-28-34-35-39 پرسشنامه توجه نسبت به تغییر درسطح فردی هست.

 

1-7-2-2- مؤلفه احساسی :

تعریف مفهومی:  جنبه عاطفی تصریح به تمایل فرد برای لذت بردن از تغییرات در یک سازمان می باشد (Jafari & Kalanaki,2012).

تعریف عملیاتی:  مقصود از مؤلفه احساسی در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات 23-26-30-36-37-38 پرسشنامه توجه نسبت به تغییر درسطح فردی هست.

 

1-7-2-3- مؤلفه رفتاری :

 تعریف مفهومی:  جنبه‌های رفتاری به اندازه انجام فعالیت‌های خاص توسط فرد به مقصود طرفداری از تغییرات جدید تصریح دارد (Jafari & Kalanaki,2012).

تعریف عملیاتی:  مقصود از مؤلفه رفتاری در این پژوهش میانگین نمرات کسب‌شده از پاسخ به سؤالات 22-27-29-31-32-33 پرسشنامه توجه نسبت به تغییر درسطح فردی هست.

 

 

 

 

 

1-8-  قلمرو پژوهش

 

1-8-1- قلمرو موضوعی

این پژوهش از لحاظ موضوعی به گونه کلی در قلمرو مبانی سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی با تاکید بر مدیریت آموزش عالی قرار داشته که در زمینه آن به ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر  در دانشگاه پرداخته شده می باشد.

 

1-8-2-  قلمرو مکانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلمرو مکانی این پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد.

 

1-8-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی نیمه اول سال  1392  می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

سنجش ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 17

1-4-2- اهداف فرعی

1.تعیین ارتباط بین خلق فرصت‌های یادگیری مستمر و آمادگی برای تغییر

  1. تعیین ارتباط بین ارتقا پرسشگری و گفتمان و آمادگی برای تغییر
  2. تعیین ارتباط بین ترغیب همکاری و یادگیری تیمی و آمادگی برای تغییر
  3. تعیین ارتباط بین ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک و آمادگی برای تغییر
  4. تعیین ارتباط بین توانمندسازی افراد برای بینش جمعی و آمادگی برای تغییر
  5. تعیین ارتباط بین ارتباط سازمان با محیط و آمادگی برای تغییر
  6. تعیین ارتباط بین رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر