عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

قسمتی از متن پایان نامه :

6-3 قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

قلمرو  مکانی پژوهش

این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد مطالعه قرار می دهد .

قلمرو زمانی پژوهش

دوره زمانی این پژوهش با در نظر داشتن در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های پژوهش و محدودیت های هزینه و زمان ، 4 ساله و از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1387 می باشد.

قلمرو موضوعی پژوهش

در این پژوهش ، مطالعه ارتباط بین بازده غیر نرمال سالانه ، با متغیرهای، ریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره، اندازه، فرصتهای گردید، ریسک سیستماتیک، پایداری سود، مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-3 روش های جمع اوری اطلاعات

یکی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش اطلاعات مربوط و قابل اتکا، سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد.مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع ، نشریات ؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتابها و بهره گیری از اینترنت جمع آوری شده می باشد. جمع اوری اطلاعات با بهره گیری از اطلاعات اولیه شرکتها بوده می باشد؛ یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز پژوهش کلاً از روش کتابخانه ای، با بهره گیری از نرم افزار ره آورد جدید و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1387-1384 بدست آمده اند. در این باره علاوه بر مطالعه صورتهای مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

8-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات

پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی می باشد که در آنها کوشش می گردد ارتباط متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی کشف و تعیین گردد این ضریب شاخص دقیقی می باشد که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) اندازه و مقدار آن را محاسبه نمود .

پس از جمع آوری اطلاعات مربوط از نرم  افزار صفحه گسترده اکسل[1]  جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغییر ها بهره گیری گردید و  در نهایت اطلاعات حاصل با بهره گیری از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش همبستگی می باشد جهت انجام آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس[2] که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش های آماری می باشند بهره گیری شده می باشد .

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:

پژوهش های همبستگی – تعریف ، هدف و مزایا:

پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی می باشد که در آن کوشش می گردد ارتباط بین متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین می گردد.

هدف روش پژوهش همبستگی ، مطالعه حدود تغییرهای چند متغیر با حدود تغییرهای چند متغیر دیگر می باشد. هدف ضریب همبستگی ، اظهار ارتباط بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی می باشد. در صورتی که ارتباط متغیرها کامل و مثبت باشد ضریب همبستگی ، یک می باشد و چنانچه همبستگی بین متغیرها کامل و منفی باشد ضریب همبستگی ، منفی یک ، (-1) خواهد گردید. طرح بنیانی و اساسی پژوهش همبستگی بسیار ساده می باشد. در این روشها به جمع آوری نمره های دو (یا چند) متغیر برای آزمودنی های یکسان می پردازیم و سپس ضریب همبستگی را محاسبه می کنیم. به گونه اختصار، ضریب همبستگی را می توان برای اظهار روابط علت و معلولی به کار برد. هر چند که این روش به مقصود کشف و پیش بینی روابط بین دو متغیر A و B به کار می رود. مزیت عمده روش همبستگی این می باشد که به محقق اجازه می دهد که متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند و همزمان، همبستگی درونی بین آنها را محاسبه نماید. امتیاز دیگر روش همبستگی در این می باشد که می تواند درمورد درجه همبستگی بین متغیرها مورد مطالعه ، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگی یا درجه همبستگی را در کل دامنهیا محدوده معین مشخص کند. روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار می رود:

1) کشف همبستگی بین متغیرها

2) پیش بینی یک متغیر از یک یا چند متغیر دیگر.

به گونه کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت می باشد از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می گردد بین آنها ارتباط هست . تحلیل همبستگی ، ابزاری آماری می باشد که بوسیله ان می توان درجه ای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی مرتبط می باشد را اندازه گیری نمود. همبستگی را به گونه معمول با تحلیل رگرسیون به کار می برند.

[1]-Excel

[2]-Anova

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

پس از پژوهش بال و براون این مسئله مطرح می گردد که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتی نشان می دهد. چرا سود بخش کمی از تغییر در قیمت را تعیین می کند و چه عواملی می تواند در واکنش بازار بر سود غیر منتظره تاثیر گذار باشد. بعد از پژوهش بال و بران تحقیقات متعددی انجام گردید که در آنها به مطالعه عوامل مختلف تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود پرداختند، نتایج این تحقیقات منجر به شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود گردید.

هدف اصلی این پژوهش آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر از ریسک عدم پرداخت می باشد . و اظهار این موضوع که بازار تمایل دارد نسبت به سودهای غیرمنتظره ای که ناشی از ریسک عدم پرداخت می باشد واکنش نشان دهد. در واقع این پژوهش نشان می دهد که ریسک عدم پرداخت یکی از عوامل تاثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به سودهای غیر منظره می باشد.

همچنین از دیگر اهداف این پژوهش می توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنها بر ضریب واکنش سود تصریح نمود.

مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری