مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم

ریسک سیستماتیک(بتا) ، بر روابط میان متغیر های ریسک عدم پرداخت و سود غیر منتظره و بازده غیر عادی ، تاثیر گذار می باشد .

جهت مطالعه فرضیه اصلی 3 مبنی بر تاثیر بتا بر روابط میان متغیر های ریسک عدم پرداخت و سود غیر منتظره و بازدهی غیر عادی آغاز روابط میان متغیر های ریسک عدم پرداخت و سود غیر منتظره  استاندارد شده و بازدهی غیر عادی  انباشته از طریق مدل رگرسیونی 3 متغیره در نرم افزار SPSS محاسبه می کنیم  سپس متغیر ریسک سیستماتیک(بتا) را وارد مدل نموده تاثیر آن را بر ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده  مورد مطالعه قرار می دهیم. چنانچه با ورود متغیر بتا به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده بهبود یابد بدین معنی می باشد که متغیر کنترلی مذکور متغیر تاثیر گذاری می باشد و اگر این طور نباشد بایستی از مدل حذف گردد.اختصار نتایج حاصل از مطالعه فرضیه شماره سه در جدول شماره (14-4) آمده می باشد.

با در نظر داشتن نتایج به دست آمده که در جدول شماره (14-4)  مبنی بر مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون سه متغیره بین متغیر های سود غیر منتظره استاندارد شده و ریسک عدم پرداخت به عنوان متغیر های مستقل و بازده غیر عادی انباشته به عنوان متغیر وابسته بدون متغیر های کنترلی و نتایج رگرسیون سه متغیره فوق با حضور متغیر کنترلی بتا(β)، نشان می دهد که با افزودن متغیر کنترلی بتا(β)  به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با افزایشی به اندازه 1.3% از 40.9% به 42.2%  رسید که این نتایج نشان دهنده این می باشد که متغیر بتا متغیر تاثیر گذاری در روابط بین سود غیر منتظره استاندارد شده، ریسک عدم پرداخت و بازده غیر عادی انباشته می باشد و بایستی به مدل اضافه گردد. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان بهره گیری از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به مقصود مطالعه استقلال خطاها از یکدیگر بهره گیری می گردد که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد  می گردد و می توان از رگرسیون بهره گیری نمود. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول   (14-4) 1.727  می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می گردد و می توان از رگرسیون بهره گیری نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

پس از پژوهش بال و براون این مسئله مطرح می گردد که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتی نشان می دهد. چرا سود بخش کمی از تغییر در قیمت را تعیین می کند و چه عواملی می تواند در واکنش بازار بر سود غیر منتظره تاثیر گذار باشد. بعد از پژوهش بال و بران تحقیقات متعددی انجام گردید که در آنها به مطالعه عوامل مختلف تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود پرداختند، نتایج این تحقیقات منجر به شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود گردید.

هدف اصلی این پژوهش آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر از ریسک عدم پرداخت می باشد . و اظهار این موضوع که بازار تمایل دارد نسبت به سودهای غیرمنتظره ای که ناشی از ریسک عدم پرداخت می باشد واکنش نشان دهد. در واقع این پژوهش نشان می دهد که ریسک عدم پرداخت یکی از عوامل تاثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به سودهای غیر منظره می باشد.

همچنین از دیگر اهداف این پژوهش می توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنها بر ضریب واکنش سود تصریح نمود.

مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری