عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

قسمتی از متن پایان نامه :

1-5-2 ماهیت ریسک:

در جامعه امروزی تقریبا تمام افراد به نحوی با این مفهوم آشنایی دارند و اذعان می کنند که کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه می باشد. ریسک در زبان عرف عبارت می باشد از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر قدر این عدم اطمینان بیشتر باشد ، اصطلاحا گفته می گردد که ریسک زیادتر می باشد (راعی و همکاران،1383 ،ص 45)2.

2-5-2 ریسک چیست؟

فرهنگ وبستر ، ریسک را “در معرض خطر قرار گرفتن ” تعریف کرده می باشد. فرهنگ لغات سرمایه گذاری هیلدرت3  نیز ریسک را زیان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه می باشد، می داند (همان منبع،46)4.

گالیتز5 ، ریسک را هر گونه نوسان در هرگونه عایدی می داند.تعریف مذکور این مطلب را روشن می کند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص چه مثبت و چه منفی ، مارا با ریسک مواجه می سازد. بنابر این امکان دارد که تغییرات مارا منتفع یا متضرر سازد(همان منبع،ص47)6.

دیدگاه دیگری در خصوص تعریف ریسک هست که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد.

هیوب، ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند(موندن،هیوب و سانگلارد،1996،ص 114)7.

بنا بر این برای تعریف ریسک می توان دو دیدگاه را ارائه نمود:

دیدگاه اول: ریسک به عنوان هر گونه نوسانات احتمالی از بازدهی اقتصادی در آینده.

دیدگاه دوم : ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده ( ریسک نا مطلوب).

3-5-2 انواع ریسک

با در نظر داشتن تقسیم یندی های مختلفی که برای شناخت انواع ریسک در کتب مختلف نظاره می گردد ، محقق رایج ترین تقسیم بندی را تدوین نموده می باشد که در ادامه به مطالعه آن ها می پردازیم. البته این تقسیم بنده ها به مفهوم جدایی ریسک ها از یکدیگر نیستند بلکه کلیه این ریسک ها با یکدیگر در ارتباط هستند و برای مطالعه ریسک در یک سازمان ، بایستی تمامی این ریسک ها را به صورت یک مجموعه مورد مطالعه قرار داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نکته دیگر در مورد این پژوهش این می باشد که زیرا موضوع این پژوهش مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد و متغیر مورد نظر در مورد ریسک فقط ریسک عدم پرداخت می باشد لذا از پرداختن به سایر ریسک ها صرف نظر می گردد و تنها فهرست وار سایر انواع ریسک اظهار می گردد.

3-Hildreth

5– Galitz

7-Monden et all,1996,p114

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

پس از پژوهش بال و براون این مسئله مطرح می گردد که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتی نشان می دهد. چرا سود بخش کمی از تغییر در قیمت را تعیین می کند و چه عواملی می تواند در واکنش بازار بر سود غیر منتظره تاثیر گذار باشد. بعد از پژوهش بال و بران تحقیقات متعددی انجام گردید که در آنها به مطالعه عوامل مختلف تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود پرداختند، نتایج این تحقیقات منجر به شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود گردید.

هدف اصلی این پژوهش آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر از ریسک عدم پرداخت می باشد . و اظهار این موضوع که بازار تمایل دارد نسبت به سودهای غیرمنتظره ای که ناشی از ریسک عدم پرداخت می باشد واکنش نشان دهد. در واقع این پژوهش نشان می دهد که ریسک عدم پرداخت یکی از عوامل تاثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به سودهای غیر منظره می باشد.

همچنین از دیگر اهداف این پژوهش می توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنها بر ضریب واکنش سود تصریح نمود.

مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید