عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

قسمتی از متن پایان نامه :

5-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم

اندازه شرکت ها ، بر روابط میان متغیر های ریسک عدم پرداخت و سود غیر منتظره و بازده غیر عادی ، تاثیر گذار می باشد .

جهت مطالعه فرضیه اصلی 5 مبنی بر تاثیر اندازه شرکت بر روابط میان متغیر های ریسک عدم پرداخت و سود غیر منتظره و بازدهی غیر عادی، آغاز مدل رگرسیونی با حضور متغیر های ریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازدهی غیر عادی انباشته را از طریق نرم افزار SPSS  برازش می کنیم  سپس نتایج حاصل از این مدل رگرسیونی را با نتایج مدل رگرسیونی چند متغیره فوق با حضور متغیر کنترلی اندازه شرکت مقایسه می کنیم. در واقع متغیر اندازه شرکت را وارد مدل رگرسیونی می کنیم و تاثیر آن را بر ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده  مورد مطالعه قرار می دهیم. چنانچه با ورود متغیر اندازه شرکت به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده بهبود یابد بدین معنی می باشد که متغیر کنترلی مذکور متغیر تاثیر گذاری بر روی روابط موجود می باشد و اگر این طور نباشد بایستی از مدل حذف گردد.اختصار نتایج حاصل از مطالعه فرضیه شماره 5 در جدول شماره (16-4) آمده می باشد.

با در نظر داشتن نتایج به دست آمده که در جدول شماره (16-4)  مبنی بر مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین متغیر های سود غیر منتظره استاندارد شده و ریسک عدم پرداخت و بازده غیر عادی انباشته بدون متغیر های کنترلی اندازه شرکت با نتایج رگرسیون چند متغیره فوق با حضور متغیر کنترلی اندازه شرکت ، نشان می دهد که با افزودن متغیر کنترلی اندازه شرکت به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با 0.9% افزایش  از 40.9% به 41.8%  می رسد  که این نشان دهنده این موضوع می باشد که متغیر اندازه شرکت متغیر تاثیر گذاری در روابط بین سود غیر منتظره استاندارد شده، ریسک عدم پرداخت و بازده غیر عادی انباشته می باشد و بایستی به مدل اضافه گردد. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان بهره گیری از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به مقصود مطالعه استقلال خطاها از یکدیگر بهره گیری می گردد که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد  می گردد و می توان از رگرسیون بهره گیری نمود. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول   (16-4) 1.695  می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می گردد و می توان از رگرسیون بهره گیری نمود.

با در نظر داشتن نتایج به دست آمده،فرضیه اصلی پنجم (اندازه شرکت ، بر روابط میان متغیر های ریسک عدم پرداخت و سود غیر منتظره و بازده غیر عادی ، تاثیر گذار می باشد) ، در سطح اطمینان 95% تأیید می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 اهداف پژوهش:

پس از پژوهش بال و براون این مسئله مطرح می گردد که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتی نشان می دهد. چرا سود بخش کمی از تغییر در قیمت را تعیین می کند و چه عواملی می تواند در واکنش بازار بر سود غیر منتظره تاثیر گذار باشد. بعد از پژوهش بال و بران تحقیقات متعددی انجام گردید که در آنها به مطالعه عوامل مختلف تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود پرداختند، نتایج این تحقیقات منجر به شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود گردید.

هدف اصلی این پژوهش آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر از ریسک عدم پرداخت می باشد . و اظهار این موضوع که بازار تمایل دارد نسبت به سودهای غیرمنتظره ای که ناشی از ریسک عدم پرداخت می باشد واکنش نشان دهد. در واقع این پژوهش نشان می دهد که ریسک عدم پرداخت یکی از عوامل تاثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به سودهای غیر منظره می باشد.

همچنین از دیگر اهداف این پژوهش می توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنها بر ضریب واکنش سود تصریح نمود.

مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری