دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر دستگاههای خودپرداز بر اندازه کارایی هزینه بانکهای ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم کارایی

به اظهار فارل کارایی شامل کارایی فنی[1]، تخصیصی[2] و اقتصادی(هزینه ای)[3] می باشد. در نمودار (1-2)  منحنی  AA همان منحنی تولید یکسان کارا [4] یا همان مکان هندسی کاراترین ترکیبات مختلف از عوامل تولید و   می باشد. و BB منحنی هزینه عوامل تولید می باشد. ناحیه زیر منحنی تولید یکسان کارا از نظر فنی، غیر قابل حصول می باشد و بنگاه هایی که روی منحنی تولید یکسان کارا قرار دارند از نظر فنی با حداکثر کارایی فعالیت می کنند. در نقطه P که نشان دهنده تولید یکی از بنگاه ها می باشد، به دلیل اینکه  تولید بنگاه روی منحنی تولید همسان قرار ندارد یک نقطه ناکارا می باشد. نسبت عوامل تولید به محصول بالاتر از نقطه R می باشد زیرا نقطه R همان مقدار تولید نقطه  P را با به کار گیری عوامل کمتر به ما می دهد، لذا  نقطه R  یک نقطه کارا می باشد زیرا روی منحنی تولید همسان قرار دارد و توانایی بنگاه را در به دست آوردن حداکثر از مجموعه عوامل تولید مشخص می کند. پس بنگاه در این نقطه با کارایی فنی در حد  که کمتر از عدد یک می باشد فعالیت می نماید.( فاصله RP ، عدم کارایی فنی می باشد)  اگرچه بنگاه در نقطه R از حداکثر کارایی فنی ( 100 درصد) برخودار می باشد اما با مشکل ناکارایی تخصیصی مواجه می باشد. این بنگاه می تواند با ترکیب مجدد عوامل تولید به نقطه Q حرکت کرده و هزینه تولید را حداقل نماید. پس بنگاه R با کارایی تخصیصی در حد  که کمتر از عدد یک می باشد، فعالیت می کند. فاصله RS ، عدم کارایی تخصیصی می باشد که از حاصل ضرب کارایی فنی و تخصیصی بر کارایی اقتصادی که می باشد، به دست می آید.

کارایی فنی نشان دهنده اندازه توانایی یک بنگاه برای حداکثر سازی تولید را با در نظر داشتن سطحی مشخص از عوامل تولید نشان می دهد. پس کارایی فنی بنگاه به صورت زیر تعریف می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

=کارایی فنی

RP مقدار ناکارایی فنی را نشان می دهد که همان اتلاف منابع می باشد زیرا همان مقدار تولید می توانست با هزینه کمتری از آن چیز که صورت گرفته به دست آید. ناکارایی فنی را می توان به صورت نسبت   نشان داد. در یک بنگاه کارا  و  یعنی کارایی فنی برابر یک و ناکارایی فنی برابر صفر خواهد بود.

کارایی تخصیصی بیانگر توانایی یک بنگاه در بهره گیری بهینه از عوامل تولید با در نظر داشتن قیمت های آنها می باشد. با در نظر داشتن نمودار(2-1)  قیمت عوامل به وسیله شیب خط هزینه های یکسان[5] ( BB ) نشان داده شده می باشد. از دیدگاه فارل، کارایی تخصیصی برای یک بنگاه که در سطح نقطه P تولید می نماید به صورت زیر تعریف می گردد:

= کارایی تخصیصی

 

و در نهایت کارایی اقتصادی (  ) از حاصلضرب کارایی فنی و کارایی تخصیصی به دست می آید. این سه مفهوم از نظر هندسی در نمودار نشان داده شده می باشد:

کارایی تخصیصی  کارایی فنی = کارایی اقتصادی (هزینه)

[1] Technical Efficiency

[2] Allocative Efficiency

[3] Economic Efficiency

[4] Isoquants

[5] Isoqcost

.   

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

سنجش وضعیت مدیریت هزینه ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

سنجش وضعیت مدیریت دارایی ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

مطالعه تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت هزینه شعب بانک ملت.

مطالعه تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت دارایی شعب بانک ملت.

مدیریت بانکها همواره به دنبال کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد می باشند. سرمایه گذاری در بخش IT نیز یکی از روشهای بهبود عملکرد بانکها می باشد. بانکها هر ساله مبالغ زیادی را صرف سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز می نمایند. پس با در نظر داشتن اهمیت موضوع، مهم ترین هدفی که از پژوهش حاضر دنبال می گردد این می باشد که آیا سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز باعث کاهش هزینه های بانک شده می باشد یا خیر. نتایج این پژوهش برای مدیریت بانک جهت برنامه ریزی برای سرمایه گذاری بهینه و کنترل هزینه ها و در نهایت افزایش سودآوری بانک مفید می باشد.