دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول ده گانه اجتماعی در ترویج

کشاورزی به عنوان یک اندیشه و تفکر با مسائل تکنیکی خاص خود کاربرد علم را برای حل مسائل به سوی خود جلب نموده می باشد. کشاورزی یعنی مردم. بقاء کشاورزی وابسته به بقاء و قابلیت دوام اجتماعات روستایی دارد پایداری ابعاد مختلفی دارد که این ابعاد، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی می باشند. در بین این ابعاد سه گانه آن چیز که به عنوان یک فقدان مطرح می باشد آگاهی از مسائل اجتماعی می باشد. یکسری از اصولی که بایستی به آن توجه نمود تا بتوان به کشاورزان در کمک نمود عبارتند از:

اصل اول: زراعت(کشاورزی) یک شیوه اجتماعی- فرهنگی می باشد.

دراین اصل به این مسئله تاکید می کند که کشاورزی بیشتر از آنکه یک فعالیت تکنیکی باشد یک اقدام اجتماعی- فرهنگی می باشد. در این مفهوم کشاورزی به عنوان یک راه زندگی کردن مطرح می گردد که می تواند برای کمک به کشاورزان در آینده به ما کمک کند.

اصل دوم: کشاورزان همه یکسان نیستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جامعه کشاورزی همگن نیست تنوع زیادی این جامعه را فرا گرفته می باشد. فقیر- غنی، بزرگ-کوچک، پیر- جوان، گرایش به پذیرش ایده های جدید- گرایش به حفظ روش های صحیح و آزموده شده(دیرپذیران و عقب مانده در ترویج) این طبقه بندی ها ما را به این واقعیت رهنمون می کند که هیچ مشکل جداگانه ای، هیچ راه حل جداگانه ای، هیچ راهبرد ترویجی و هیچ بهترین رسانه انبوهی که ترویج بتواند منحصراً بکار برد وجود ندارد. و این طیف مختلف کشاورزان اولویت های مختلف تحقیقاتی، راه های مختلف کار کردن و حل کردن معضلات  را می طلبد و ترویج بایستی همه این ها را در نظر بگیرد.

اصل سوم: پذیرش یک فرایند اجتماعی- فرهنگی می باشد.

در گذشته ترویج به عنوان یک فرایند ارتباطی به شمار می رفت که به عنوان نو کننده ایده ها مورد توجه بود و کشاورزان به عنوان پذیرندگان انفعالی ترویج مطرح بودند. اما امروزه کوشش بر آن می باشد تا پذیرش به عنوان یک فرایند اجتماعی و یک عکس العمل متفکرانه در برابر ایده های مطرح شده توسط ترویج تلقی گردد. دراینجا نباید فراموش گردد که پذیرش یک اقدام مجزا توسط یک فرد نیست زیرا این پذیرش در یک زمینه اجتماعی انجام می شود.

اصل چهارم: سودمندی نیروی اصلی پیشبرنده کشاورزان نیست.

عکس انتظار بسیاری از اقتصاد دانان، مروجان و دانشمندان کشاورزی حداکثر سود مهمترین مسئله در زندگی کشاورزان نیست، کشاورزان همیشه به دنبال یک درآمد معقول در قبال یک اندازه کار معقولانه با مقدار ریسک معقول بوده اند.

اصل پنجم: بجای آوردن کارهای صحیح یک نیروی انگیزشی برای به حرکت درآوردن کشاورزان می باشد.

کشاورزان آن چیز که را «کارهای صحیح» می دانند انجام می دهند این شیوه تفکر ما را به مدیریت خوب مزرعه سوق می دهد و این مسئله شامل ایده هایی درمورد شیوه های زراعی، مدیریت محیط و نظارت می باشد. تحقیقات اجتماعی مختلف نشان داده می باشد که هر یک از کشاورزان تصوری در ارتباط با مدیریت خوب مزرعه دارند که این یک مفهوم اجتماعی می باشد که کشاورزان جهت گیری خود در ارتباط با مدیریت خوب مزرعه را به واسطه تعامل با دیگر کشاورزان، با کارشناسان ترویج، و در معرض رسانه های انبوهی قرار گرفتن می گیرند (ساروخانی، 1386).

اصل ششم: کشاورزان مسائل محیطی را از دیگر مسائل مدیریتی مزرعه تشخیص نمی دهند.

ما گفتیم کشاورزان دوست دارند کارهای صحیح انجام دهند اما مدیریت خوب مزرعه شامل مسائل تولید، مسائل محیطی و همچنین مسائل اجتماعی می باشد. در حال حاضر ارائه دهندگان خدمات ترویجی در حال فرق قائل شدن بین این سه مسئله هستند و هنوز برای کشاورزان این مسئله بی معنی می باشد روش های کشاورزی شامل هردو نتایج تولیدی و محیطی می باشد که این بایستی در اطلاع رسانی های ترویج برای کشاورزان در نظر گرفته گردد.

اصل هفتم: زنان یک بخش از مزارع هستند.

عموماً مزرعه تجسمی از افراد جداگانه ای از کشاورزان مرد می باشد و کلمه کشاورز یک واقعیت را در مدیریت مزرعه در پوشش قرار داده و آن تأثیر انکار نکردنی زنان در مدیریت مزرعه می باشد. تأثیر زنان در مدیریت مزرعه روز به روز رو به افزایش می باشد و با افزایش کارهای خارج از مزرعه برای مردان تأثیر زنان در مدیریت مزرعه پر رنگتر شده می باشد. با در نظر داشتن این امرترویج با مسائل جدید روبرو شده می باشد و بایستی زنان را به عنوان یک بخش از مزرعه و به عنوان یک ذینفع در نظر بگیرد.

اصل هشتم: اصل عدم پذیرش توسط کشاورزان باعث تخریب زمین نگردیده بلکه بیشتر شیوه هایی که در گذشته توسط ترویج اشاعه شده باعث این امر شده می باشد.

بسیاری از کارشناسان ترویج عقیده دارند که عدم پذیرش شیوه های مطرح شده توسط آنان باعث تخریب زمین و مسائل زیست محیطی شده می باشد. در حالی که در گذشته شیوه هایی که از طرف آن ها اشاعه گردید و مورد پذیرش قرار گرفت باعث تخریب زمین و به وجود آمدن مسائل زیست محیطی گردید مثل پاکسازی درختان در بعضی مناطق که با شور شدن خاک همراه بود یا بهره گیری از سوپر فسفات که باعث بالا رفتن اسیدیته خاک گردید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟