دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت ارزیابی عملکرد

هر سازمان به مقصود آگاهی از اندازه مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملکرد دارد. فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می گردد که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان می باشد (صالحی و همکاران، 1390)

اندازه گیری عملکرد عنصر پایه ای برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری مؤثر می باشد. در حقیقت سیستم های اندازه گیری، مهمترین تأثیر را جهت نظارت، افزایش انگیزه، بهبود ارتباطات و اجتناب از اشتباه در سازمان اعمال می کنند. در نتیجه این سیستم ها کمک مؤثری برای مدیران، به مقصود بازنگری و بهبود اهداف و فرایندهای تجاری فعلی سازمان به شمار می آیند. (اعتباری و پوراسفندیانی، 1384) سنجش عملکرد می تواند اطلاعات بازخورد مورد نیاز برای عیان ساختن پیشرفت ها، انگیزه های پیشرفت و تشخیص و شناسایی مسائل و معضلات را از سیستم گرفته و به تصمیم گیران سازمان ارائه کند.(رولستندز[1]، 1995)

موضوع اندازه گیری عملکرد در سازمان تا آن حد اهمیت یافته می باشد که صاحبنظران دانش مدیریت عقیده دارند «آن چیز که را نتوان اندازه گیری نمود، نمی توان مدیریت نمود» بر همین اساس روشها و تکنیک های بسیاری در سنجش عملکرد ارایه شده، اما آن چیز که بیش از همه مهم می باشد داشتن نگاه نظام مند به موضوع عملکرد در سازمان می باشد. در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر نموده می باشد، به گونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی در بهره گیری از منابع و امکانات، اهداف و استراتژی ها و مدیران و کارکنان را به عنوان یکی از علایم بیماری های سازمان قلمداد می نمایند. (صالحی و همکاران، 1390)

بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم افزایی[2] ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی گردد. دولتها و سازمانها و مؤسسات کوشش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون مطالعه و کسب آگاهی از اندازه پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از اندازه اجرای سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد گردید. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور می باشد. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد می باشد و بهبود آن مستلزم اندازه گیری می باشد و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد. ارزیابی عملکرد فرایندی می باشد که به سنجش و اندازه‌گیری، ارزش‌گذاری و قضاوت درمورد عملکرد طی دوره‌ای معین می‌پردازد.(رحیمی، 1385)

در واقع ارزیابی عملکرد عبارت می باشد از: فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات.

با مروری بر ادبیات موضوع می توان علت های آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم نمود:

1-اهداف استراتژیک: که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست؛

2-اهداف ارتباطی: که شامل کنترل جایگاه فعلی، نشان دادن مسیر آینده، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمانهای دیگر می باشد؛

3-اهداف انگیزشی: که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری می باشد.(کریمی، 1385)

بطور کلی مباحث ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد مطالعه قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره هست. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته می باشد و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته می باشد. دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیت‌پذیری برای بهبود کیفیت و بهینه‌سازی فعالیت‌ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می‌دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی عملکرد با بهره گیری از تکنیک‌ها و روش‌های مدرن، توسعه پیدا می کند. حوزه تحت پوشش اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند سطح کلان یک سازمان، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد. سطح ارزیابی عملکرد اگر تنها شامل افراد باشد بطوری که امروزه در بخشهای مدیریت منابع انسانی متداول می باشد، ارزشیابی شایستگی کارکنان با معیارهای مختلف در سازمانها انجام می‌‌گردد. سازمان، افراد و یا واحد سازمانی گرچه به ظاهر انجام دهنده کار هستند اما تنها جزیی از سیستم کل می‌باشند و بایستی شرایط اجزای دیگر آن نیز مد نظر قرار گیرد. در نظر داشتن معیارهای همه جانبه و استراتژی‌ها و آرمان‌های سازمان از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می‌باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، یک ارزیابی واقعی، عدالت محور، قابل اعتماد و اتکا و پیش برنده و پویا خواهد بود. (رحیمی، 1385)

[1] Rolstands

[2] Synergy

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک