دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر دستگاههای خودپرداز بر اندازه کارایی هزینه بانکهای ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف کارایی با در نظر داشتن مفهوم مطلق یا نسبی

همانطور که از تعریف کارایی مشخص می باشد قبل از به دست آوردن اندازه کارایی یک واحد اقتصادی بایستی اندازه توان بالقوه تولیدی واحد مذکور در ترکیبهای مختلف نهاده ها را تعیین کنیم. در دیدگاه مطلق، اندازه تولید بالقوه را ازطریق تعیین شاخص های استاندارد مهندسی مدیریتی و اقتصادی برای عملکرد هر بنگاه به دست می آورند. به اظهار دیگر شاخص های کمی که می تواند تولید بالقوه هر واحد را با در نظر داشتن بهره گیری از ترکیب های مختلف نهاده ها نشان دهد، به دست می آورند. سپس عملکرد بنگاه ها با در نظر داشتن شاخص های به دست آمده مورد مطالعه قرار می گیرد. این دیدگاه از کارایی ( کارایی مطلق ) توسط باتون برای سنجش ناکارایی در صنایع مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد از نکات مثبت این دیدگاه این می باشد که امکان مقایسه صنایع مختلف را فراهم می سازد و روشن می کند که کدامیک از دیگری کاراتر می باشد اما تردید نسبت به قوت معیار کارایی مطلق زمانی بروز می کند که معیارهای تئوریک مورد بهره گیری واقع شوند. از آنجا که این معیارها  کارایی را متفاوت از پژوهش هایی که در این زمینه صورت گرفته تعریف می کنند و به جهت آنکه کارایی مطلق در تضاد با کارایی نسبی می باشد مقایسه مشکل خواهد بود. همچنین تبیین شاخص های کمی برای تعیین کارایی بنگاه ها بطوریکه جامع و کامل باشد، کار سختی است. با این حال کارایی مطلق شاخص ارزشمندی می باشد زیرا که یکی از علت های اینکه صنعتی نسبتا کاراتر از دیگر صنایع به نظر می رسد، وجود تبانی های عیان و ناآشکار میان بنگاه های عمده صنعت می باشد. لحاظ کردن عواملی همانند این در محاسبه کارایی مطلق امکانپذیر می باشد در صورتیکه در سنجش کارایی نسبی منعکس نمی گردد. ( اسدالهی نیک،1386:ص ص.13-12)

در دیدگاه نسبی برای به دست آوردن اندازه تولید بالقوه، از مقایسه عملکرد واحدهای مختلف در یک بنگاه یا بنگاه های مختلف در یک صنعت بهره گیری می گردد. بدین معنا که از مقایسه تولیدات و نهاده های مورد  بهره گیری  هر  واحد اقتصادی  اندازه تولید  بالقوه با  بهره گیری از روش هایی استخراج می گردند و اندازه کارایی هر واحد از نسبت عملکرد آن واحد به تولید بالقوه مربوط به همان واحد( عملکرد استاندارد) به دست می آید. از خصوصیات این روش این می باشد که نمی توان اندازه کارایی یک واحد اقتصادی را صرفا از مطالعه عملکرد آن واحد در یک دوره زمانی به دست آورد یا بایستی عملکرد واحدهای اقتصادی دیگر ( بنگاه های دیگر در آن صنعت) یا عملکرد واحد مورد مطالعه در دوره های مختلف را در تحلیل کارایی واحد مورد رسیدگی لحاظ نمود. کیفیت تحلیل کارایی یک بنگاه اقتصادی از این دیدگاه ارتباط مستقیمی با اندازه پوشش بنگاه های ( واحدهای ) مورد مطالعه کمتر باشد، امکان به دست آوردن تولید بالقوه با تردید بیشتری مواجه می باشد. مشکلی را که این امر به وجود می آورد این می باشد که برای محاسبه کارایی در سطح خرد و شرکت های خصوصی لزوم بهره گیری از آمار و اطلاعات شرکت های خصوصی دیگر در صنعت مربوطه هست تا تحلیل کارایی از قدرت لازم برخوردار باشد، در صورتی که دسترسی به این آمار و اطلاعات امر آسانی نیست. مشکل دیگر آن می باشد که نقطه تولیدی مطلوب ( تولید بالقوه) از یافتن بهترین تولید در این واحدهای مورد مطالعه به دست می آید حال چنانچه عملکرد هیچ کدام از واحدهای مورد مطالعه در حد استاندارد نباشد ( از نظر کیفی مطلوب نباشد) این امر در اندازه کارایی محاسبه شده برای واحدهای مذکور منعکس نمی گردد. ( اسدالهی نیک،1386:ص 14)

.   

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

سنجش وضعیت مدیریت هزینه ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

سنجش وضعیت مدیریت دارایی ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

مطالعه تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت هزینه شعب بانک ملت.

مطالعه تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت دارایی شعب بانک ملت.

مدیریت بانکها همواره به دنبال کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد می باشند. سرمایه گذاری در بخش IT نیز یکی از روشهای بهبود عملکرد بانکها می باشد. بانکها هر ساله مبالغ زیادی را صرف سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز می نمایند. پس با در نظر داشتن اهمیت موضوع، مهم ترین هدفی که از پژوهش حاضر دنبال می گردد این می باشد که آیا سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز باعث کاهش هزینه های بانک شده می باشد یا خیر. نتایج این پژوهش برای مدیریت بانک جهت برنامه ریزی برای سرمایه گذاری بهینه و کنترل هزینه ها و در نهایت افزایش سودآوری بانک مفید می باشد.