دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جایگاه جغرافیایی استان با در نظر داشتن آب و هوا و ساختار معیشتی خانوارها، به­نوعی به بخش کشاورزی نزدیک­تر بوده و به همین دلیل، نگاه ویژه برنامه­ریزان و تصمیم­سازان را به سمت حوزه­های مرتبط با این بخش معطوف نموده­می باشد. ایجاد شرایط مناسب در روستاها از طریق تامین زیرساخت­های اولیه و حیاتی از یک طرف و مرتفع کردن سایر نیازهای این بخش از جمعیت به­خصوص در بخش آموزش­های مورد نیاز کارآفرینانه از اقدامات موثر و پیشتاز دولت در اغلب برنامه­های توسعه بوده می باشد. روشن می باشد که مفاهیم کارآفرینی و وجود کارآفرینان به عنوان یکی از راهبردهای توسعه و شکوفایی جوامع انسانی به جایگزین بی­بدیلی تبدیل شده­می باشد. موضوعی که در خصوص اهمیت کارآفرینی و ارتباط مستقیم آن با توسعه ملی بایستی جدی تلقی گردد، اهمیت­دادن به تأثیر کارآفرینی روستایی و کارآفرینان ساکن درمحیط­های روستایی می باشد. زیرا کارآفرین روستایی با در نظر داشتن تعریف و مفهوم کارآفرینی، در پی یافتن ترکیبی مناسب از منابع برای فعالیت­های اقتصادی اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی و دستیابی به بیشترین سود ممکن می باشد. از این­رو به­مقصود دستیابی به موضوع فوق، بایستی الزامات، چالش­ها و اهداف کارآفرینی مورد مطالعه قرار گیرد. با در نظر داشتن موارد ذکرشده می­توان اذعان­نمود، اصلی­ترین الزامات استقرار و توسعه کارآفرینی در روستاها توسعه­فرهنگ کارآفرینی، آموزش و ترویج فعالیت­های کارآفرینانه، توسعه زیرساخت­های و آماده­سازی محیط از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستاها برای نگه­داشت و حتی جذب نیروی انسانی جوان، متخصص و ماهر می باشد.

مطالعه پیشینه تحقیقات و مرور منابع و پشنگاشته­های محققین نشان داده­می باشد که با در نظر داشتن تایید اهمیت آموزش و لزوم نیازسنجی­های علمی، تا کنون پژوهش و تحقیقی برای نیازسنجی آموزشی-ترویجی متناسب با جوانان روستایی، مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد و  این امر نیاز و ضرورت یک پژوهش علمی در این خصوص را ایجاب می­نماید. شناسایی عوامل موثر در نیازسنجی آموزشی- ترویجی در جهت توسعه فعالیت­های کارآفرینانه از یک سو و بسترسازی شرایط به­مقصود ایجاد و تقویت موارد مرتبط با این حوزه از سویی­دیگر ضرورت انجام چنین تحقیقی را اجتناب­ناپذیر ساخته­می باشد. در راستای این هدف، پژوهش حاضر به مطالعه نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان پرداخته می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟