دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

1-1-  مقدمه 2

1-2- اظهار مساله 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4

1-4- اهداف و سوالات پژوهش 5

1-5- محدوده پژوهش 6

1-6- واژه­های کلیدی 6

مقدمه 9

بخش اول 10

2-1 نیاز 10

2-1-1 تقسیم بندی نیاز 11

2-2 آموزش 12

2-3 نیاز آموزشی 13

2-3-1 مراحل چهارگانه فرآیند برنامه‌ریزی برای شناسایی و رفع نیاز 15

2-4 نیازسنجی 15

2-4-1 تعریف عملیاتی نیازسنجی 17

2-4-2 اصول اجرای نیاز سنجی آموزشی 18

2-4-3 اهداف نیازسنجی 18

2-4-4 روشها و فنون تعیین نیازهای آموزشی 19

2-4-5 تعیین الگو برای نیاز سنجی 22

2-4-5-1 انواع الگوهای نیازسنجی 22

بخش دوم 26

مقدمه 27

2-5 ترویج و مفهوم آن 27

2-5-1 اهداف ترویج 28

2-5-2 هدف ترویج در ایران 29

2-5-3 اصول ده گانه اجتماعی در ترویج 29

2-5-4- فلسفه آموزش های ترویجی 32

2-6 رفتار فردی از نگاه علم روان‌شناسی 34

2-6-1 یادگیری 35

2-6 جوانان روستایی 36

2-7 تعریف کارآفرینی و کارآفرین 37

8-2 سیر تطور کارآفرینی در جهان 40

9-2 فرهنگ کار و کارآفرینی 42

10-2 کارآفرینی کشاورزی و تأثیر دولت در ارتقای آن 43

10-2-1 مفهوم کارآفرینی در بخش کشاورزی 43

10-2-2 تأثیر دولت در ارتقای کارآفرینی کشاورزی 44

11-2 کارآفرینی روستایی، ضرورت استراتژیک توسعه 45

11-2-1 پیش نیازهای توسعه کارآفرینی در روستاها 46

11-2-2 راهبردهای بلندمدت توسعه کارآفرینی روستایی 46

12-2 ضرورت توسعه کارآفرینی در جوامع روستایی 47

12-2-1 علت های اهمیت کارآفرینی در توسعه پایدار کشورها 48

12-2-2 اثرات اجتماعی، اقتصادی کارآفرینی در توسعه کشاورزی  48

بخش سوم 50

2-7 پیش نگاشته­ها 50

بخش چهارم 60

2-8 چهارچوب نظری پژوهش 60

سازمان مورد مطالعه 62

3-1 مقدمه 62

3-2 منطقه مورد مطالعه 62

3-3 روش پژوهش 64

3-4 جامعه و نمونه آماری 64

3-4-1 جامعه آماری 64

3-4-2 حجم نمونه 65

3-4-3  روش نمونه­گیری 67

3-5 متغیرهای پژوهش 67

3-6 روش گردآوری داده­ها 68

3-7 ابزار پژوهش 69

3-8 روائی و پایائی ابزار اندازه­گیری 70

3-8-2 پایائی ابزار اندازه­گیری 70

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده­ها 71

4-1- مقدمه 73

4-2- آمار توصیفی 73

4-2-1- سن 74

4-2-2- جنس 74

4-2-3- وضعیت تاهل 75

4-2-4- سطح تحصیلات 75

4-2-5- مسافت تا شهر 76

4-2-6- وضعیت شغلی 76

4-2-7- مساحت زمین­های زراعی در دسترس 77

4-2-8- برگزاری دوره­های آموزش 77

4-2-9- انتخاب روشهای برگزاری برای دوره­های کارآفرینی و کسب و کار 78

4-2-10- کسب اطلاعات مورد نیاز شغل 78

4-2-11- وجود بازارهای محلی 79

4-2-12- وضعیت فعالیت در بخش­های مختلف 79

4-2-13- وضعیت فعالیت در بخش­های اقتصادی 80

4-2-14- وجود صندوق­های اعتبار خرد روستایی 80

4-2-15- وضعیت دسترسی به امکانات 81

4-2-16- اندازه پوشش خدمات بیمه‌ای 82

4-2-17- تمایل در فعالیت های تولیدی به صورت گروهی 82

4-2-18- اجرای بهتر دوره‌های آموزشی 83

4-2-19- اولویت­بندی شاخص­های براساس نیاز آموزشی پاسخ­گویان 84

4-3-1- مقایسه نیاز آموزشی و بعضی از ویژگی­های فردی پاسخ­گویان 86

4-3-2-2- بر اساس (آزمون F) 87

5-1- اختصار 89

5-2- یافته‌های پژوهش 90

5-2-1- یافته­های توصیفی 90

5-2-2 یافته­های استنباطی 93

5-2-2-1 مقایسه نیاز آموزشی و بعضی از ویژگی­های فردی پاسخگویان براساس آزمون t: 93

5-2-2-2 بر اساس (آزمون F) 93

5-3- پیشنهادات و راهکارهای بهبود 94

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 95

منابع و مآخذ 97

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟