دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر دستگاههای خودپرداز بر اندازه کارایی هزینه بانکهای ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو تعریف کارایی

مفهوم کارایی چنانچه در اقتصاد به کار می رود نشان دهنده تخصیص مطلوب منابع می باشد اما از نظر هدف اندازه گیری کارایی ابزارها و قلمرو تعریف کارایی متفاوت می باشد . به این معنا که تحلیل و سنجش کارایی عموما در سه سطح صورت می پذیرد.

سطح کلان: اندازه گیری کارایی در سطح کلان اغلب در راستای تبیین تخصیص بهینه منابع کشور می باشد. در این سطح، نتایج اقتصادی تخصیص منابع به بخشهای مختلف اقتصاد با نتایج تخصیص ایده آل مورد مقایسه واقع می گردد. تخصیص ایده آل یا مقرون به کارایی در سطح کلان منوط به تامین شرط بهینه پرتو [1] می باشد.

در سطح صنعت: در این سطح هدف اساسی سنجش کارایی نسبی بنگاه های یک صنعت در راستای ارائه تصویری از ساختار صنعت می باشد. در این سطح واحد های مورد مطالعه کارایی بنگاه های تولیدی می باشند و تئوری های ” بهترین در اقدام ” یا تابع تولید مرزی روش هایی برای سنجش عملکرد این بنگاه ها هستند.

درسطح خرد: کارایی در سطح خرد بنگاه منفرد ( خرد) نیز متمرکز بر تخصیص منابع بنگاه می باشد. اندازه گیری در سطح خرد از معیارهای سنجش در سطح صنعت که مبتنی بر مجموعه ای از امکانات تولید مشخص برای هر بنگاه ( تکنولوژی ثابت ) هستند فراتر می رود و مسائل جدید مدیریتی و مهندسی را که بنگاه در راستای دستیابی به حداکثر محصول ممکن با آن روبرو می باشد نیز در بر می گیرد. برای محاسبه کارایی در سطح بنگاه ” با دیدگاه نسبی از کارایی ” یا بایستی عملکرد بنگاه را در دوره های مختلف زمانی با هم مقایسه کنیم یا بایستی عملکرد واحد های زیر مجموعه بنگاه ر مورد مقایسه قرار دهیم. ( اسدالهی نیک، 1386: ص10)

[1]  Pareto optimality

.   

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

سنجش وضعیت مدیریت هزینه ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

سنجش وضعیت مدیریت دارایی ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

مطالعه تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت هزینه شعب بانک ملت.

مطالعه تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت دارایی شعب بانک ملت.

مدیریت بانکها همواره به دنبال کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد می باشند. سرمایه گذاری در بخش IT نیز یکی از روشهای بهبود عملکرد بانکها می باشد. بانکها هر ساله مبالغ زیادی را صرف سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز می نمایند. پس با در نظر داشتن اهمیت موضوع، مهم ترین هدفی که از پژوهش حاضر دنبال می گردد این می باشد که آیا سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز باعث کاهش هزینه های بانک شده می باشد یا خیر. نتایج این پژوهش برای مدیریت بانک جهت برنامه ریزی برای سرمایه گذاری بهینه و کنترل هزینه ها و در نهایت افزایش سودآوری بانک مفید می باشد.