عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها

با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، آغاز به تفکیک ، به نتایج هر فرضیه تصریح نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این پژوهش می پردازیم.

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (3-4) نظاره می گردد، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین دو متغیر سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران  هست و مقدار آن0.582  می باشد ؛که این ضریب همبستگی اندازه متوسط می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل اقدام کنند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 0.339 می باشد، نشان می دهد که 33.9% از تغییرات بازده غیر عادی انباشته به سود غیر منتظره استاندارد شده وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردیده، و رابطۀ خطی ومثبت بین سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته هست،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (12-4) نظاره می گردد ، ضریب تعیین تعدیل شده حاصل از رگرسیون سه متغیره بین دو متغیر ریسک عدم پرداخت و سود غیر منتظره استاندارد شده به عنوان متغیرهای مستقل  و بازده غیر عادی انباشته به عنوان متغیر وابسته در بازار سرمایه ایران  برابر 0.409 می باشد و نشان می دهد که 40.9% از تغییرات بازده غیر عادی انباشته به سود غیر منتظره استاندارد شده و ریسک عدم پرداخت وابسته می باشد  همچنین مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون دو متغیره بین متغیر های سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته  و نتایج رگرسیون سه متغیره با حضور متغیر ریسک عدم پرداخت، نشان می دهد که با افزودن متغیر ریسک عدم پرداخت به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با افزایشی به اندازه 7.2% از 33.7% به 40.9%  رسید که این نتایج نشان دهنده این می باشد که متغیر ریسک عدم پرداخت بر روابط بین سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته تاثیر گذار می باشد. همچنین با در نظر داشتن نتایج به دست آمده که در جدول شماره (13-4)  نمایش داده شده می باشد مشخص می گردد که ریسک عدم پرداخت تاثیر معکوس بر ضریب همبستگس و ضریب تعیین تعدیل شده دارد. به این معنی که  با افزایش ریسک عدم پرداخت ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده کاهش می یابد .

همچنین مقایسه میان طبقات مختلف ریسک عدم پرداخت در مورد α1 (ضریب واکنش سود) ، نشان می دهد که ارتباط معکوس بین ریسک عدم پرداخت و ضریب واکنش سود هست به این معنی که  با افزایش ریسک عدم پرداخت ، ضریب واکنش سود کاهش می یابد و بالعکس. در طبقه ریسک عدم پرداخت کم، α1 (ضریب واکنش سود) برابر با 1.990 می باشد و با افزایش ریسک عدم پرداخت به طبقه ریسک زیاد(بیشتر از 12%)، ضریب واکنش مربوطه به 1.389 می رسد که بیانگر ارتباط معکوس بین ریسک عدم پرداخت و ضریب واکنش سود می باشد.

sig (سطح معنی داری) کمتر از0.05می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح خوب بین این متغیرها می باشد  . با در نظر داشتن این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن ارتباط بین سه متغیر تایید می گردد.با در نظر داشتن نتایج به دست آمده،فرضیه اصلی دوم(ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود تاثیر گذار می باشد) ،  تأیید می گردد. این نتیجه با نتیجه تحقیقات بیلینگز و همچنین  تحقیات هالیوال،لی و فارقر مبنی بر تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود، هماهنگی دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

پس از پژوهش بال و براون این مسئله مطرح می گردد که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتی نشان می دهد. چرا سود بخش کمی از تغییر در قیمت را تعیین می کند و چه عواملی می تواند در واکنش بازار بر سود غیر منتظره تاثیر گذار باشد. بعد از پژوهش بال و بران تحقیقات متعددی انجام گردید که در آنها به مطالعه عوامل مختلف تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود پرداختند، نتایج این تحقیقات منجر به شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود گردید.

هدف اصلی این پژوهش آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر از ریسک عدم پرداخت می باشد . و اظهار این موضوع که بازار تمایل دارد نسبت به سودهای غیرمنتظره ای که ناشی از ریسک عدم پرداخت می باشد واکنش نشان دهد. در واقع این پژوهش نشان می دهد که ریسک عدم پرداخت یکی از عوامل تاثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به سودهای غیر منظره می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین از دیگر اهداف این پژوهش می توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنها بر ضریب واکنش سود تصریح نمود.

مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری