عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم

ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود در بازار سرمایه ایران تاثیر گذاراست.

همان گونه که در فصل اول اظهار گردید ضریب واکنش سود عبارت می باشد از بازده غیر منتظره بازار در واکنش به اجزای  غیر منتظره سود گزارش شده توسط شرکت. در واقع ضریب واکنش سود همان ضریب همبستگی استاندارد نشده بین متغیر های بازده غیر عادی انباشته به عنوان متغیر وابسته و سود غیر منتظره به عنوان متغیر مستقل می باشد.

جهت مطالعه فرضیه اصلی دوم مبنی بر تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود  آغاز روابط میان متغیر های ریسک عدم پرداخت ،سود غیر منتظره استاندارد شده و بازدهی غیر عادی انباشته  را بصورت یک رگرسیون سه متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی دو متغیره سود غیر منتظره استاندارد شده و بازدهی غیر عادی انباشته  که در فرضیه شماره یک مورد مطالعه قرار گرفت مقایسه می کنیم.

طبق جدول شماره (8-4) ضریب همبستگی پیرسون بین سه متغیر رسک عدم پرداخت[1] سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته 642/0 می باشد. این عدد در سطح خطای 5% ارتباط معنی داری را بین متغیر بازده غیر عادی انباشته به عنوان متغیر وابسته و سود غیر منتظره استاندارد شده و ریسک عدم پرداخت به عنوان متغیر مستقل نشان می دهد. با در نظر داشتن خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می گردد و وجود همبستگی بین این متغیرها تایید می گردد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد 0.412 را نشان می دهد، که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر بازده غیر عادی انباشته توسط متغیرهای سود غیر منتظره استاندارد شده و ریسک عدم پرداخت ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان بهره گیری از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به مقصود مطالعه استقلال خطاها از یکدیگر بهره گیری می گردد که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد  می گردد و می توان از رگرسیون بهره گیری نمود. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول   (8-4) 1.720  می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می گردد و می توان از رگرسیون بهره گیری نمود.

[1]-DR

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

پس از پژوهش بال و براون این مسئله مطرح می گردد که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتی نشان می دهد. چرا سود بخش کمی از تغییر در قیمت را تعیین می کند و چه عواملی می تواند در واکنش بازار بر سود غیر منتظره تاثیر گذار باشد. بعد از پژوهش بال و بران تحقیقات متعددی انجام گردید که در آنها به مطالعه عوامل مختلف تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود پرداختند، نتایج این تحقیقات منجر به شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود گردید.

هدف اصلی این پژوهش آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر از ریسک عدم پرداخت می باشد . و اظهار این موضوع که بازار تمایل دارد نسبت به سودهای غیرمنتظره ای که ناشی از ریسک عدم پرداخت می باشد واکنش نشان دهد. در واقع این پژوهش نشان می دهد که ریسک عدم پرداخت یکی از عوامل تاثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به سودهای غیر منظره می باشد.

همچنین از دیگر اهداف این پژوهش می توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنها بر ضریب واکنش سود تصریح نمود.

مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری