عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم

با در نظر داشتن مقایسه آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (16-4) مبنی بر مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین متغیر های سود غیر منتظره استاندارد شده و ریسک عدم پرداخت و بازده غیر عادی انباشته بدون متغیر های کنترلی اندازه شرکت با نتایج رگرسیون چند متغیره فوق با حضور متغیر کنترلی اندازه شرکت ، نشان می دهد که با افزودن متغیر کنترلی اندازه شرکت به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با 0.9% افزایش  از 40.9% به 41.8%  می رسد  که این نشان دهنده این موضوع می باشد که متغیر اندازه شرکت متغیر تاثیر گذاری در روابط بین سود غیر منتظره استاندارد شده، ریسک عدم پرداخت و بازده غیر عادی انباشته می باشد. بنابر این فرضیه اصلی پنجم مبنی بر اینکه اندازه شرکت  بر روابط بین ریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته تاثیر گذار می باشد، تایید می گردد.

6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم

با در نظر داشتن مقایسه آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (17-4) مبنی بر مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره بین متغیر های سود غیر منتظره استاندارد شده و ریسک عدم پرداخت و بازده غیر عادی انباشته بدون متغیر های کنترلی پایداری سود با نتایج رگرسیون چند متغیره فوق با حضور متغیر کنترلی پایداری سود ، نشان می دهد که با افزودن متغیر کنترلی پایداری سود به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با 1.8% افزایش  از 40.9% به 42.7%  می رسد که این نشان دهنده این موضوع می باشد که متغیر پایداری سود متغیر تاثیر گذاری در روابط بین سود غیر منتظره استاندارد شده، ریسک عدم پرداخت و بازده غیر عادی انباشته می باشد. بنابر این فرضیه اصلی ششم مبنی بر اینکه پایداری سود  بر روابط بین ریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته تاثیر گذار می باشد، تایید می گردد.

3-5 نتیجه گیری کلی پژوهش

آن چیز که در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های پژوهش مبنی بر،ارتباط معناداری متغیر های مستقل و متغیرهای کنترل پژوهش با بازده غیر عادی انباشته شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1384 تا 1387وجود دارد ،این می باشد که سود غیر منتظره استاندارد شده  ارتباط مثبت و معنی داری با بازده غیر عادی انباشته دارد و همچنین ریسک عدم پرداخت بر روابط بین سود غیر منتظره و  بازده غیر عادی انباشته (ضریب واکنش سود) تاثیر گذار می باشد وبین اندازه این ریسک و تغییرات ضریب واکنش سود ارتباط منفی هست. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از  تحقیقات  هالیوال و رینولد  ،1994،و سایرین مطابقت دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

پس از پژوهش بال و براون این مسئله مطرح می گردد که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتی نشان می دهد. چرا سود بخش کمی از تغییر در قیمت را تعیین می کند و چه عواملی می تواند در واکنش بازار بر سود غیر منتظره تاثیر گذار باشد. بعد از پژوهش بال و بران تحقیقات متعددی انجام گردید که در آنها به مطالعه عوامل مختلف تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود پرداختند، نتایج این تحقیقات منجر به شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی این پژوهش آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر از ریسک عدم پرداخت می باشد . و اظهار این موضوع که بازار تمایل دارد نسبت به سودهای غیرمنتظره ای که ناشی از ریسک عدم پرداخت می باشد واکنش نشان دهد. در واقع این پژوهش نشان می دهد که ریسک عدم پرداخت یکی از عوامل تاثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به سودهای غیر منظره می باشد.

همچنین از دیگر اهداف این پژوهش می توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنها بر ضریب واکنش سود تصریح نمود.

مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید