دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر دستگاههای خودپرداز بر اندازه کارایی هزینه بانکهای ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

) ناکارایی و علل آن

فارل[1] در سال 1957 ناکارایی را به عنوان انحراف از وضعیت بهینه تعریف نمود. ناکارایی تمام مواردی که باعث می گردد عملکرد واقعی واحد اقتصادی را در سطحی کمتر از مقدار قابل حصول ( با در نظر داشتن عوامل تولید مشخص) باشد در بر می گیرد. بر این اساس ناکارایی مدیریتی نیز یکی از اجزای ناکارایی فارل می باشد. همچنین ناکارایی[2] با آن چیز که که بعضی اقتصاددانان اتلاف منابع  نامیده اند، مطابقت دارد. اتلاف منابع به این معناست که تولید مورد نظر می توانست با هزینه هایی کمتر از آن چیز که صورت گرفته، حاصل گردد. ناکارایی به علت های مختلفی اتفاق می افتد. گاهی با  ناکارایی  ناشی  از مقیاس[3] روبرو  می گردد که به دلیل انتخاب سطح غیر مطلوب تولید محصولات روی داده می باشد و ناکارایی ناشی از حیطه اقدام[4] را که به علت ترکیب غیر بهینه محصولات اتفاق افتاده، نظاره می نماییم. دلیل ناکارایی گاهی مربوط به عدم بهره گیری صحیح از منابع می باشد که به ناکارایی تکنیکی[5] معروف می باشد و گاهی از ترکیب نادرست عوامل تولید با در نظر داشتن قیمت آنها در بازار حادث شده که آن را با عنوان ناکارایی تخصیصی[6] می شناسیم. (عباس زاده، 1388: ص ص 33-32)

 

2-5-3) تاریخچه کارایی

برای سنجش اندازه کارایی یا عدم کارایی یک واحد اقتصادی بایستی از شاخصی  به عنوان مقیاس بهره گیری نمود برای معرفی این مقیاس آغاز به دیدگاه فارل تصریح می گردد.

فارل نظریات خود را در زمینه اندازه گیری کارایی در سال 1975 در ادامه فعالیت های دبرو[7] و کوپمنز[8] در سال 1951 اظهار نمود. در نظریه های اقتصادی تابع تولید عبارت می باشد از ارتباط میان عوامل تولید و محصولات تولید شده در سطح مشخصی از تکنولوژی، ارتباط میان تولید و هزینه نیز از طریق تابع هزینه مطرح می گردد. کارایی مفهومی نسبی بوده و مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکرد بهینه می باشد. این معیار عملکرد واقعی یک واحد اقتصادی را با عملکرد بالقوه آن مقایسه کرده و درصد اختلاف آن با عملکرد بهینه را به دست می آورد. به گونه اختصار در نظریه های اقتصادی، کارایی عبارت از نسبت عملکرد واقعی به عملکرد بهینه ( توابع تولید یا هزینه مرزی) می باشد.

در سال 1968 ایگنر و چاو[9] با بهره گیری از مدل کاب – داگلاس[10] و آمار نمونه ای از N بنگاه، تابع تولید مرز پارامتری را تخمین زده و اندازه ناکارایی فنی را اندازه گیری کردند. در این مدل همه انحراف ها از مرز تولید به ناکارایی نسبت داده می گردید و محدودیت آن این بود که امکان تاثیر گذاری خطا و سایر اجزای اخلال را در در مدل مرز تصادفی در نظر نمی گرفت. این مدل به مدل مرزی معین[11] معروف گردید.

[1]  Farel

[2]  Inefficiency

[3] Scale inefficiency

[4]  Scope inefficiency

[5]  Technical inefficiency

[6]  Allocative  inefficiency

[7] Debreu

[8]  Koopmans

[9] Aigner and Chu

[10]  Cobb-Douglas

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[11]  Deterministic Frontier Model

.   

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

سنجش وضعیت مدیریت هزینه ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

سنجش وضعیت مدیریت دارایی ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

مطالعه تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت هزینه شعب بانک ملت.

مطالعه تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت دارایی شعب بانک ملت.

مدیریت بانکها همواره به دنبال کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد می باشند. سرمایه گذاری در بخش IT نیز یکی از روشهای بهبود عملکرد بانکها می باشد. بانکها هر ساله مبالغ زیادی را صرف سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز می نمایند. پس با در نظر داشتن اهمیت موضوع، مهم ترین هدفی که از پژوهش حاضر دنبال می گردد این می باشد که آیا سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز باعث کاهش هزینه های بانک شده می باشد یا خیر. نتایج این پژوهش برای مدیریت بانک جهت برنامه ریزی برای سرمایه گذاری بهینه و کنترل هزینه ها و در نهایت افزایش سودآوری بانک مفید می باشد.