دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

اولین و اساسی‌ترین گام در تدوین و اجرای برنامه‌آموزشی، اجرای صحیح و مبتنی‌بر واقعیت فرآیند نیازسنجی می باشد. نیازسنجی در حقیقت اصلی‌ترین موضوع در بحث آموزش بوده و از این جهت هرچقدر فرآیند نیازسنجی با دقت مورد مطالعه قرار گیرد،  درصد تحقق اهداف آموزش افزایش می‌یابد. در فرآیند آموزش، نیازسنجی به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی و ضروری فرآیند برنامه‌ریزی در نظر گرفته می گردد و هر کجا که مسئله تدوین طرحها و اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر آموزشی مطرح باشد‌. تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه‌ریزی آموزش کارکنان و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخش کارکرد آموزش و بهسازی می باشد که اگر به درستی انجام گردد، مبنای صحیح‌تری برای برنامه‌ریزی به عنوان نقشه اثربخشی فراهم خواهد گردید و احتمال تطابق آن اهداف مورد نظر مانند نیازهای سازمان، حوزه های شغلی و کارکنان و در نهایت اثربخشی، افزایش خواهد پیدا نمود.

در این فصل به مفاهیم مربوط با عنوان پژوهش در چهار قسمت پرداخته می گردد. بخش اول به ارایه تعاریفی از نیاز، نیاز آموزشی، نیازسنجی و فنون و الگوهای نیازسنجی و مفاهیم مرتبط با آنها می‌پردازد. در بخش دوم مهم­ترین تعاریف و مفاهیم مربوط به ترویج و رفتارهای کارآفرینانه ارایه می گردد. در بخش سوم پیش‌نگاشته‌ها یا مرور ادبیات پژوهش آورده شده که در آن پژوهش­های صورت­گرفته‌ که بیش­ترین ارتباط با پژوهش حاضر را دارند مورد مطالعه و مطالعه قرار می‌گیرند. در پایان در بخش چهارم با بهره گیری از مرور منابع و مطالعه مدل­های نیازسنجی مرتبط، چارچوب نظری، متناسب با اهداف پژوهش ارایه می­گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟