دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

با در نظر داشتن موضوع پژوهش که به مطالعه نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت­های کارآفرینانه می­پردازد، در این بخش مطالعه موارد مرتبط مانند ارائه تعریفی دقیق از مفهوم ترویج، اهداف ترویج در ایران و شرایط کنونی آن می­تواند برنامه­ریزان و محققین را در امور مرتبط مانند اجرای برنامه­های آموزشی به خصوص با اهداف ترویج راهنمایی نماید. از این­رو در این بخش به تعریف مفاهیم مرتبط با ترویج پرداخته و سپس یه مواردی هم­زیرا، اهداف و الزامات آن تصریح می­نماییم در ادامه با در نظر داشتن موضوع پژوهش مباحث مرتبط با رفتارهای کارآفرینانه را  مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

 

2-5 ترویج و مفهوم آن

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیررسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و بهره گیری از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی می باشد.

واژه ترویج از دو ریشه لاتین مشتق شده می باشد که یکی به معنی خارج و محیط بیرون و دیگری به معنی کش آمدن یا گسترش یافتن می باشد. به تعبیری دیگر ، ترویج نوعی آموزش می باشد که خارج از مرزهای مراکز آموزش رسمی به محیط های روستایی دور و نزدیک گسترش می‌یابد. با در نظر داشتن این که هدف اساسی ترویج ، آموزش، ایجاد انگیزه و تغییر رفتار مردم می باشد، گاهی به این شاخه از علم، آموزش ترویجی اطلاق می گردد. به گونه کلی می‌توان گفت که ترویج کشاورزی یک علم رفتاری می باشد که هدف آن تغییر توجه و رفتار کشاورزان و تقویت قدرت نو‌آوری و خلاقیت و افزایش دانش آن ها برای پذیرش نو‌آوری ها و فن‌آوری های جدید می باشد. ترویج یک رشته علمی می باشد که به صورت رسمی در دانشگاه ها تدریس می گردد و به دنبال بهبود وضعیت زندگی و حرفه کشاورزان می باشد.

کارشناسان، ترویج کشاورزی را نوعی مداخله‌گری ارتباطی حرفه‌ای می‌دانند که توسط یک نهاد به مقصود ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می گردد.

هدف ترویج کشاورزی رسیدن کشاورزی و ارتقاء سطح کشاورزان به‌ویژه کشاورزان ضعیف از نظر اقتصادی می باشد تا از طریق آشنائی با فناوری به‌صورت کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیش‌تر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم نمایند. ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری می باشد که بیش‌تر در قالب نظام‌های دولتی و اخیرا در بعضی کشورها به‌صورت فعالیت‌های ترویج خصوصی، کشاورزان را تحت آموزش به روش‌های مختلف قرار می‌دهند (کرمی و فنائی، 1373).

ترویج اغلب به عنوان یک نهاد آموزشی غیررسمی کشاورزی بین روستائیان و سازمان‌های کشاورزی دولتی تعیین می گردد. وظیفه اصلی ترویج گاهی انتقال یافته‌ها و توصیه‌های تحقیقاتی به کشاورزان می باشد و گاهی هم در مقام برقراری تماس بین کشاورزان و منابع اطلاعات عملی و مفید از طریق گروه‌های کاری سازمان یافته انجام وظیفه می کند. ترویج کشاورزی عموماً با این فعالیت شناسایی می گردد که به توسط آن کارکنان ترویج عملیات پیشرفته کشاورزی, تکنیک‌های جدید و تکنولوژی‌های مولد یا کاراتر و یا مجموعه‌ای از تکنولوژی‌ها را ضمن کنش متقابل به کشاورزان آموزش می‌دهند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟