مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-2 روش های پیش بینی سود:

مروری بر پژوهش های انجام شده در حسابداری نشان می دهد که محققان حسابداری به موازات توسعۀ دانش آمار و معرفی تکنیک های جدید پیش بینی توسط دانشمندان آمار و ریاضی به جامعه علمی، این تکنیک ها را در ادبیات پیش بینی حسابداری وارد نموده اند. در این اظهار تکنیک های برون یابی که مبتنی بر استقراء می باشند، حجم زیادی از تحقیقات مربوط به پیش بینی سود در حسابداری را به خود اختصاص داده می باشد.

دو روش باکس- جنکینز[1]  یکی از روشهای مدل برون یابی و گام زدن تصادفی پس از تحقیقات چندین ساله پژوهشگران حسابداری روشهای مناسبی برای پیش بینی سود تشخیص داده شده اند. این دو روش بارها در تحقیقاتی که در آمریکا و انگلیس صورت گرفت با دخالت دادن عوامل گوناگونی زیرا نوع صنعت، طول دوره، سود قبل از تقسیم بین سهامداران عادی و بعد از آن و… مقایسه شده اند و هر بار نتایج متفاوتی را بدست داده اند. علی رغم اینکه در اغلب موارد روش گام زدن تصادفی نتایج بهتری داشته می باشد محققان غربی و اندیشمندان حسابداری بر انجاما تحقیقات بیشتری اهتمام ورزیده اند. روشهای باکس- جنکینز و گام زدن تصادفی ناشی از دو طرز تفکر در توجیه رفتار یک مجموعه از اعداد می باشند.

اولی بر سریهای زمانی استوار می باشد و مشاهدات را مرتبط با یکدیگر می داند در حالیکه روش دوم براساس فرایندهای تصادفی و استقلال مشاهدات بنیان شده می باشد. یافتن این موضوع که رفتار ارقام گذشته سود را با کدامیک از فرایندهای فوق می توان توجیه نمود گام مؤثری جهت یافتن مدل بهتری برای پیش بینی سود می باشد(اسماعیلی ، 1385،ص 31)3.

3-3-2 مدل باکس- جنکینز:

مدلهای باکس- جنکینز رویکردی می باشد که امروزه به گونه وسیع در محیطهای اقتصادی و مدیریتی از آن برای پیش بینی بهره گیری می گردد. این روش در دهه 1960 توسط پرفسور جرج باکس و پرفسور گیولی جنکینز به مقصود تجزیه و تحلیل سریهای زمانی توسعه پیدا نمود. این دو معتقد بودند که پیش بینی در یک سری زمانی نه تنها به گذشته داده های آن سری باز می گردد، ممکن می باشد به گذشته سریهای زمانی مرتبط نیز  مربوط گردد. این روش عموماً در موارد زیر به کار می رود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • برنامه ریزی تولیدی
  • برنامه ریزی اقتصادی و تجاری
  • نظارت بر تولید و موجودیها
  • کنترل و بهینه سازی فرایندهای صنعتی

فرض بنیادی این روش براین می باشد که مشاهدات مربوط به سریهای زمانی مستقل نبوده و به صورت متوالی به هم وابسته می باشند و این وابستگی بین داده های متوالی، در زمانهایی با فواصل مساوی اندازه گیری می گردد. شیوه اقدام در این روش به این شکل می باشد که مقادیر آینده یک سری زمانی را از روی مقادیر فعلی و گذشته آن برآورد می کند و فرض می گردد که مشاهدات در فواصل ناپیوسته از زمان با فاصله های مساوی در دسترس می باشند. به عنوان مثال مقدار فروش در سال جاری و ماههای قبل در اختیار بوده و با بهره گیری از آنها فروش برای زمانهای مورد انتظار 1.2.3.000.12= t  پیش بینی می گردد(همان منبع،ص 32)1.

[1]–  Box- Jenkins

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

پس از پژوهش بال و براون این مسئله مطرح می گردد که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتی نشان می دهد. چرا سود بخش کمی از تغییر در قیمت را تعیین می کند و چه عواملی می تواند در واکنش بازار بر سود غیر منتظره تاثیر گذار باشد. بعد از پژوهش بال و بران تحقیقات متعددی انجام گردید که در آنها به مطالعه عوامل مختلف تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود پرداختند، نتایج این تحقیقات منجر به شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود گردید.

هدف اصلی این پژوهش آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر از ریسک عدم پرداخت می باشد . و اظهار این موضوع که بازار تمایل دارد نسبت به سودهای غیرمنتظره ای که ناشی از ریسک عدم پرداخت می باشد واکنش نشان دهد. در واقع این پژوهش نشان می دهد که ریسک عدم پرداخت یکی از عوامل تاثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به سودهای غیر منظره می باشد.

همچنین از دیگر اهداف این پژوهش می توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنها بر ضریب واکنش سود تصریح نمود.

مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری