دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر دستگاههای خودپرداز بر اندازه کارایی هزینه بانکهای ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه پژوهش

فرضیه اصلی: بین اندازه نصب دستگاه های خودپرداز و مدیریت هزینه ودارایی در بانک ملت شعب استان گیلان ارتباط هست.

1- بین اندازه نصب دستگاه های خودپرداز و مدیریت دارایی در بانک ملت شعب استان گیلان ارتباط هست.

2- بین اندازه نصب دستگاه های خودپرداز و کاهش هزینه در بانک ملت شعب استان گیلان ارتباط هست.

1-5)متغیرهای پژوهش

دستگاه خودپرداز: دستگاهی خودکار، بسیار دقیق و کارآمد جهت ارائه خدماتی زیرا دریافت، پرداخت، انتقال وجوه به صورت خودکار در هر ساعت از شبانه روز به مشتریان می باشد. (محمدی، 1388).

کارایی هزینه: کارایی هزینه معیاری ارائه می دهد که چگونگی نزدیکی هزینه های یک بانک به هزینه های بانک نمونه ای که همان محصول را تحت همان شرایط تولید می نماید، اظهار می کند. این الگو از یک تابع هدف مشخص شده که در آن هزینه های متغیر تابعی از قیمت داده های متغیر، مقدار محصولات متغیر، سایر داده ها و ستانده های ثابت فاکتورهای محیطی و خطای تصادفی می باشد و انحراف از این حداقل، ناکارایی هزینه را مشخص می کند. برآورد کارایی هزینه به معنای ارزش هزینه نظاره شده از هر واحد اقتصادی، نسبت به بهترین واحد آزمون شده می باشد. (عباس زاده، 1388).

در این پژوهش در دو بعد کاهش هزینه ومدیریت دارایی  سنجیده می گردد. بعد کاهش هزینه با شاخص هایی مانند:کاهش هزینه پرسنلی(اضافه کاری)، کاهش هزینه های ناشی از استهلاک شعب، کاهش هزینه های مطبوعات شعب،  کاهش هزینه های ملزومات شعب، کاهش هزینه های ناشی از شیفت کاری سنجیده می گردد. بعد مدیریت دارایی  نیز با شاخص هایی مانند: افزایش سود وکارمزد دریافتی، کاهش قیمت بهره ای پول، افزایش سپرده کوتاه مدت، افزایش تمایل به بهره گیری از تسهیلات مضاربه، افزایش امنیت شغلی از طریق کاهش ضریب خطای پرسنل سنجیده خواهد گردید

1-6) قلمرو پژوهش    

قلمرو موضوع: قلمرو موضوعی این پژوهش علم مدیریت و با تاکید بر مدیریت علوم بانکداری می باشد. پژوهش حاضر به صورت خاص بر موضوع تأثیر دستگاههای ATM  بر کارآیی هزینه ی بانکها بر محور اساسی مدیریت هزینه و دارایی بانک متمرکز می باشد..

قلمرو مکانی : از نظر مکانی پژوهش حاضر کلیه شعب بانک ملت شعب استان گیلان انجام یافته می باشد.

قلمرو زمانی :

از نظر زمانی این پژوهش از فرودین ماه 1392 شروع ودر دی ماه 1392به اتمام رسیده می باشد.

.   

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

سنجش وضعیت مدیریت هزینه ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

سنجش وضعیت مدیریت دارایی ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

مطالعه تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت هزینه شعب بانک ملت.

مطالعه تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت دارایی شعب بانک ملت.

مدیریت بانکها همواره به دنبال کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد می باشند. سرمایه گذاری در بخش IT نیز یکی از روشهای بهبود عملکرد بانکها می باشد. بانکها هر ساله مبالغ زیادی را صرف سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز می نمایند. پس با در نظر داشتن اهمیت موضوع، مهم ترین هدفی که از پژوهش حاضر دنبال می گردد این می باشد که آیا سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز باعث کاهش هزینه های بانک شده می باشد یا خیر. نتایج این پژوهش برای مدیریت بانک جهت برنامه ریزی برای سرمایه گذاری بهینه و کنترل هزینه ها و در نهایت افزایش سودآوری بانک مفید می باشد.