دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر دستگاههای خودپرداز بر اندازه کارایی هزینه بانکهای ملت

قسمتی از متن پایان نامه :

) مروری بر کارایی[1] و مفاهیم آن

2-5-1) تعاریف کارایی

کارایی یک مفهوم نسبی می باشد و مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکرد ایده آل می باشد. می توان گفت کارایی به نحوه بهره گیری از منابع توجه دارد و اندازه بهره گیری مفید از منابع را نشان می دهد. به بیانی دیگر نسبت بازدهی واقعی به دست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) کارایی می باشد، یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می گردد به مقدار کاری که بایستی انجام گردد. (رمضانی،1388: ص21)

ژوزف پروکونیکف در کتاب مدیریت و بهره وری، کارایی را تولید کالایی با کیفیت بالا و در کوتاه ترین زمان ممکن تعریف کرده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

منوچهر فرهنگ در واژه نامه اقتصادی خود کارایی را به این شکل تعریف کرده می باشد: کارایی عبارت می باشد از نسبت مقدار عاملی که به کار افتاده.

فارل کارایی یک بنگاه را تولید یک ستانده به حد کافی بیشتر، از یک مقدار مفروض نهاده تعریف کرده می باشد.

همچنین در منابع دیگر تعاریفی از کارایی ارائه شده می باشد که از آن جمله می توان به تعریف زیر تصریح نمود:

ستانده استاندارد/ ستانده واقعی = درجه کارایی

بر اساس این تعریف کارایی عبارت می باشد از نسبت ستانده سیستم (در اقدام ) به ستانده مورد انتظار یا شاخص، در واقع مقدار کاری که انجام می گردد به مقدار کاری که بایستی انجام گردد. (رمضانی، 1388: ص23)

از نظر اقتصادی تعاریف گوناگونی با در نظر داشتن نوع و زمینه کارایی هست. مقصود از نوع کارایی علت وقوع کارایی ( یا ناکارایی) یا سبب ایجاد آن می باشد که در این خصوص به کارایی فنی (یا کارایی به سبب فنی) کارایی تخصیصی و غیره تقسیم می گردد. به برآیند آنها کارایی اقتصادی ( هزینه ای) گویند که می تواند بر حسب زمینه ای که کارایی در آن اندازه گیری می گردد، تعریف گردد.

Effeciency [1]

.   

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

سنجش وضعیت مدیریت هزینه ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

سنجش وضعیت مدیریت دارایی ها در شعب بانک ملت استان گیلان.

مطالعه تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت هزینه شعب بانک ملت.

مطالعه تاثیر به کارگیری دستگاه های خود پرداز بر مدیریت دارایی شعب بانک ملت.

مدیریت بانکها همواره به دنبال کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد می باشند. سرمایه گذاری در بخش IT نیز یکی از روشهای بهبود عملکرد بانکها می باشد. بانکها هر ساله مبالغ زیادی را صرف سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز می نمایند. پس با در نظر داشتن اهمیت موضوع، مهم ترین هدفی که از پژوهش حاضر دنبال می گردد این می باشد که آیا سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز باعث کاهش هزینه های بانک شده می باشد یا خیر. نتایج این پژوهش برای مدیریت بانک جهت برنامه ریزی برای سرمایه گذاری بهینه و کنترل هزینه ها و در نهایت افزایش سودآوری بانک مفید می باشد.