دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوب یکپارچه اندازه گیری عملکرد (2000)

این چارچوب که توسط مدوری و استیپل ارائه گردید یکی از معدود مدل هایی می باشد که دارای رهنمودهای عملی برای طراحی و پیاده سازی سیستم های اندازه گیری عملکرد می باشد. چارچوب مذکور که از معیارهای عملکرد غیرمالی بهره گیری می نماید، دربرگیرنده شش مرحله برای طراحی سیستم های اندازه گیری عملکرد می باشد که عبارتند از: تعریف عوامل موفقیت شرکت، شبکه اندازه گیری عملکرد، انتخاب معیارها، حسابرسی، پیاده سازی معیارها و نگاهداشت ادواری. این چارچوب همچنین شامل 105 شاخص عملکرد غیرمالی به همراه پیشنهاداتی برای پیاده سازی معیارها می باشد. (ثقفی و صفرزاده،1390)

مهمترین مزیت این مدل آن می باشد که می تواند هم به عنوان ابزاری برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و هم برای ارتقای سیستم موجود بکار رود. همچنین در این مدل تعریفی منحصر بفرد از چگونگی درک شاخصهای عملکرد آمده می باشد اما محدودیت اصلی این مدل در مرحله دوم رخ می دهد که شبکه ارزیابی تنها از شش اولویت رقابتی تشکیل شده می باشد. زیرا که همانگونه که در مدل های دیگر نشان داده گردید شاخصهای عملکرد بایستی به مقولات مختلف دیگری نیز توجه کنند. (کریمی، 1385)

2-2-3-13.مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA)[1]

یکی از متدهای ارزیابی عملکرد تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) می باشد. این روش یک روش ناپارامتری می باشد که امکان اندازه گیری کارآیی واحدهای تصمیم گیری را بدون تعیین نوع تابع تولید و یا اهمیت ورودی ها و خروجی ها میسر می سازد.(آسف[2] و همکاران، 2010) اساس روشDEA را که مبتنی بر بهینه سازی بر اساس برنامه ریزی خطی می باشد فارل در سال 1957 بنا نهاد و سپس چارنز،کوپر و رودز (1978) آنرا توسعه دادند و با فرض بازده به مقیاس ثابت مدل CCR را معرفی کردند. بنکر، چارنز و کوپر (1978) مدل BCC را برای انواع دیگر بازده به مقیاس تعمیم دادند. در این مدل ها تمامی واحدهایی که بر روی مرز کارایی قرار می گیرند دارای حداکثر کارایی برابر 1 می باشند که برای مقایسه این واحدها و رتبه بندی آنها مدلAP توسط اندرسون و پیترسون (1983) توسعه پیدا نمود. (هیلاری و چوان[3]، 2010)

42 Data Envelopment Analysis

[2] Assaf

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Hilary & Chuan

 

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک