دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

1 انواع الگوهای نیازسنجی

الگوی کافمن و هرمن[1]: این الگو، یک الگوی فرآیندی عمومی می باشد که درسطح سازمانی، شغلی و فردی کاربرد دارد و شامل مراحل: تصمیم‌گیری جهت به کاربردن داده‌ها برای نیازسنجی، تعیین سطح مورد نظر جهت نیازسنجی و برنامه‌ریزی که می‌تواند در اشکال فراسوی کلان و خرد باشد،  شناسایی و آگاهی  نسبت به افراد درگیر نیازسنجی، جلب مشارکت افراد ذیربط نیازسنجی، جلب توافق جمعی در خصوص سطح نیازسنجی، جمع‌آوری مجموعه‌ای از داده‌های مرتبط با نیازهای درون و برون سازمانی،  تهیه فهرستی از نیازهای شناخته شده و تایید شده، رتبه‌بندی نیازهای شناخته شده بر حسب الویت و جلب توافق همکاران و افراد درگیر در مورد مسائلی که برای چاره‌جویی انتخاب شدندو بایستی برای آن‌ها چاره جست، می گردد.

الگوی کلاین: اکثرا برای نیازسنجی در سطح یا دوره آموزشی کاربرد دارد. یکی از مهم­ترین ویژگی‌های این الگو شناسایی وضع موجود و مطلوب و تعیین نیازهای آموزشی براساس شکاف بین وضع موجودو مطلوب می‌باشد که شامل مراحل: کارشناسی هدف‌ها، مرتب کردن اهداف براساس درجه اهمیت آن‌ها، مشخص کردن شکاف بین عملکرد واقعی و عملکرد مورد انتظار یا مطلوبیت از طرق مختلف و مشخص کردن الویت‌های اجرایی، می گردد.

 

 

الگوی تحلیل نیازهای آموزش سازمانی استوت: در این مدل آرمان‌های سازمانی، سطح دانش، مهارت، توجه موجود در سازمان و عملکرد فردی و سازمانی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. هدف این مدل تحلیل نیازهای آموزشی سازمان به مقصود حصول اطمینان از اثربخشی آموزشی جهت بهبود سازمان به عنوان یک کل می باشد که در این الگو شکاف بین نتایج و اهداف سازمانی، به عنوان نیازهای آموزشی تعبیر می گردد.

الگوی تحلیل SWOT : هدف این الگو شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در محورهای اصلی و کلیدی سازمان در زمینه‌های استراتژیک می باشد. طبق این الگو آغاز به عوامل بیرونی(فرصت‌ها وتهدید‌ها)و سپس به عوامل درونی(نقاط قوت و ضعف) پرداخته می گردد و در واقع بایستی مشخص گردد که چه تغییراتی لازم می باشد که متناسب با فرصت‌ها و تهدیدها برای رفع نقاط ضعف و پرورش نقاط قوت انجام پذیرد. نتایج این تحلیل فهرستی از نیازهای آموزشی را مشخص می کند تا در برنامه‌های آموزشی به آن پرداخته می گردد.

الگوی تحلیل وظیفه و الزامات دانشی_مهارتی:  این مدل توسط مگ کهی و تایر (1960)،  ارائه شده می باشد و توسط گلدستاین و پرین کامل گردیده می باشد. هدف از این الگو شناخت نیازهای آموزشی کارکنان از طریق وظایف محول به آن‌ها می باشد.

الگوی جی.تی.اف.اس: توسط ترولو (1997) این الگو برای شناخت نیازهای آموزشی در کارهای یدی و مهارتی، مخصوصا در مواردی که تبیین درونی برای کار یا کارمند موجود نباشد ارائه شده می باشد. هدف این الگو شناخت نیازهای آموزشی از طریق تحلیل شغل و وظیفه و عملکرد (ناقص یا نادرست افراد) می باشد. این الگو از طریق شناسایی و تجزیه و تحلیل شغل مورد نظر، تبیین آن­را  مشخص نموده و سپس با ارائه تصویری مناسب و مشروح از آن چیز که انجام می گردد، اعمال شغلی به اجزای کوچک­تر شکسته­می گردد و برای تعیین نیازهای آموزشی در سطح شغلی و فردی مفید می‌باشد.

الگوی نیازسنجی پیشنهادی وودال وینسنتلی[2]: این الگو با هدف شناسایی نیازهای بهسازی مدیران، متناسب با نوع کار و نقشی که به عهده دارند، کار، تأثیر و شایستگی مدیران را در ارتباط با یکدیگر دانسته و مبنای تعیین نیازهای بهسازی می‌داند.

الگوی تحلیل عملکرد و وظیفه: این الگو توسط بخش خدمات بهسازی منابع انسانی شورای هم­کاری گمرکی  پیشنهاد شده می باشد. تحلیل وظایف را در راستا و در ارتباط با تحقق عالی اهداف سازمان و از یک منظر مساله‌یابی مد نظر قرار می‌دهد. هدف این الگو شناسایی و رفع کاستی‌های عملکردی که در جهت تحقق اهداف هست می‌باشد. قلمرو آن در سطوح شغلی و فردی می باشد.

[1] – Kaufman and Herman

[2]– Vynsntly

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟