دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تقسیم بندی نیاز

به گونه کل نیاز را می‌توان به چهار دسته تقسیم نمود

1- نیاز به عنوان فاصله وضع موجود و وضع مطلوب: یکی از متداولترین و قابل قبولترین تعاریف می باشد و در این حالت نیاز به موقعیتی دلالت دارد که در آن وضعیت موجود یا حاضر، با وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد. وضع مطلوب شامل ایده‌آل‌ها، هنجارها، ترجیحات، انتظارات و ادراکات مختلف درمورد آن چیز که که بایستی باشد می باشد.

2- نیاز به عنوان خواست یا ترجیح: این برداشت اکثرا دارای کاربرد وسیعی می باشد. هسته اصلی این نظریه این­می باشد که نظرات و عقاید افراد و گروه­ها در خصوص نیازها کانون اصلی نیازسنجی می باشد. در  واقع به نوعی سلیقه‌ای می باشد و از فردی به فرد دیگر تفاوت می کند.

3- نیاز به عنوان عیب، کاستی یا نقص: این نیاز مربوط به زمانی می باشد که عدم وجود دانش، مهارت، توانایی، توجه و یا ابزاری که منجر به ایجاد عملکرد بهینه گردد احساس گردد. این شکل از نیاز وقتی حس می گردد که در موردی مشخص، حصول سطح حداقل رضایت ممکن نباشد.

4- برداشت مختلط و ترکیبی: این دیدگاه اظهار می کند که تمامی آن چیز که که بین وضع فعلی و مطلوب قرار­دارد، آن چیز که که ترجیحات، علایق و انتظارات افراد را تشکیل می‌دهد و در نهایت آن چیزی که بر عملکردهای مطلوب اثر منفی دارد نیاز به شمار می رود. (اسمعیلی، 1380).

 

از منظر دیگر مفهوم نیاز را می­توان به سه دسته تقسیم نمود

الف- انواع نیازها با در نظر داشتن شیوه تشخیص

1- نیازهای پنهان: شامل آن دسته از نیازها هستند که بسیار پیچیده‌اند و مستلزم مطالعه دقیق­تری می‌باشند.

2- نیازهای عیان: این دسته از نیازها روشن، ملموس و عینی هستند.

 

ب- انواع نیازها با در نظر داشتن ماهیت آن‌ها

1- نیازهای هنجاری: اگر دانش و مهارت یک فرد را تجزیه و تحلیل کنیم و تشخیص دهیم که عملکرد فکری وی پایین‌تر از حد مطلوب می باشد، فرد مزبور دارای نیازهای هنجاری می باشد. برای رفع این نیاز بایستی دانش، مهارت، توجه و رفتار وی از طریق آموزش مطلوب گردد.

2- نیازهای محسوس: زمانی وجود دارند که فرد در یک موضوع مشخص و معین، به تغییر و تحول و آموزش نیاز دارد و آن را به روشنی اظهار کند. البته در ترویج به علاوه نیازهای نامحسوس که تشخیص آن توسط متخصصان امر صورت می‌گیرد، هست.

3- نیازهای مقایسه‌ای: زمانی که فرد دانش، مهارت و توانایی‌های خویش را با افراد هم‌سطح خود مقایسه کند و کمبودهایی را نظاره یا احساس کند ظهور می‌یابند.

4- نیازهای مورد تقاضا: زمانی ظاهر می شوند که فرد به­گونه ویژه در خویش نیازی حس کند و به دنبال تامین آن برآید.

 

ج- انواع نیازها بر اساس اهمیت

1- نیازهای فوری- این دسته از نیازها به گونه سریع و آنی بایستی رفع شوند.پس از لحاظ اهمیت حیاتی و ضروری هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- نیازهای غیر ضروری به نیازهایی که الویت چندانی ندارند و می‌توان برای رفع آن‌ها به‌گونه تدریجی اقدام می گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟