دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست جداول

 

جدول 2-1: تعاریف نیاز آموزشی از دیدگاه صاحبنظران و پژوهشگران مختلف 13

جدول 2-2: تفاوت آموزش ترویجی و آموزش رسمی 33

جدول 2-1: تعاریف کارآفرینی و کارآفرین از دیدگاه صاحب­نظران 38

جدول 3-1: وضعیت اشتغال در بخشهای اقتصادی در مقایسه با کشور (درصد) 63

جدول 3-2: جمعیت استان گیلان به تفکیک شهرستان، جمعیت فعال و نقاط شهری و روستایی 63

جدول 3-3: روستاهای منتخب حوزه پژوهش 65

جدول 3- 4: جدول بارتلت برای تعیین حداقل حجم نمونه 66

جدول 3- 5: خوشهبندی جغرافیایی سازمانها و حجم نمونههای آنها 67

جدول 3- 6: متغیرهای مرتبط با موضوع پژوهش 68

جدول 3- 7: شیوه امتیازدهی طیف لیکرت 69

جدول 3- 9: ضرایب آلفای کرونباخ 71

جدول 4- 1: توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان 74

جدول 4- 2: توزیع فراوانی جنسی پاسخ دهندگان 74

جدول 4- 3: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 75

جدول 4-4: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان 75

جدول 4- 5: توزیع فراوانی اندازه مسافت محل سکونت پاسخ گویان تا نزدیکترین شهر 76

جدول 4- 5: توزیع فراوانی وضعیت شغلی پاسخ دهندگان 76

جدول 4- 6: توزیع فراوانی براساس اندازه مساحت زمینهای زراعی 77

جدول 4- 7: توزیع فراوانی براساس اندازه شرکت در دورههای کارآفرینی 77

جدول 4- 8: توزیع فراوانی براساس اندازه شرکت در دورههای کارآفرینی 78

جدول 4- 9: توزیع فراوانی براساس روش های کسب اطلاعات مورد نیاز شغلی 78

جدول 4- 10: توزیع فراوانی براساس وجود بازارهای محلی 79

جدول 4- 11: توزیع فراوانی براساس وضعیت فعالیت اقتصادی 79

جدول 4- 12: توزیع فراوانی براساس بخشهای اقتصادی 80

جدول 4- 13: توزیع فراوانی براساس وجود صندوقهای اعتبار 80

جدول 4- 14: توزیع فراوانی براساس وضعیت دسترسی به امکانات 81

جدول 4- 15: توزیع فراوانی براساس اندازه پوشش خدمات بیمه‌ای 82

جدول 4- 16: توزیع فراوانی براساس تمایل پاسخ‌گویان در فعالیت‌های تولیدی به‌صورت گروهی 82

جدول 4- 17: توزیع فراوانی براساس بخشهای اقتصادی اقتصادی 83

جدول 4-18 اولویتبندی شاخصها براساس نیاز آموزشی 84

جدول 4- 19: مقایسه نیاز آموزشی براساس بعضی از متغیرهای پژوهش   (262=n) 86

جدول 4- 20: مقایسه نیاز آموزشی براساس بعضی از متغیرهای پژوهش   (262=n) 87

 

 

فهرست شکل‌ها

 

شکل 2-1: مدل نیاز سنجی فرد و ارتباط آن با هدفهای سازمان 16

شکل 2-2 : ارتباط متغیرهای اصلی برای برآورد نیازهای آموزشی – مدل کوفمان 26

شکل 2-3: فرآیند یادگیری 35

شکل 2- 4: مدل نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی درجهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان 47

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید