عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1 چارچوب نظری پژوهش

ضریب واکنش سود[1] :

چرا بازار به اخبار خوب GN[2] یا به اخبار بدBN [3] بعضی شرکت ها نسبت به بعضی دیگر واکنش نشان می دهد؟ اگر پاسخ با این سوال را بتوان پیدا نمود حسابداران می توانند فهم و درک خود را در مورد اینکه چطور اطلاعات حسابداری می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد را بهبود بخشد. این در آغاز می تواند باعث حرکت به سمت تهیه اطلاعات بسیار سودمند مالی باشد. نتیجتا یکی از مهمترین راهنمایی هایی که تحقیقات تجربی حسابداری مالی از زمانی که پژوهش بال و براون انجام شده شناخت و تبیین در مورد واکنشهای مختلف بازار به اطلاعات سود می باشد. این موضوع ضریب واکنش سود نامیده می گردد . ضریب واکنش سود ، بازده غیر منتظره بازار را در واکنش به اجزای غیر منتظره سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق را منتشر کرده می باشد اندازه گیری می کند.

علت های واکنش متفاوت بازار : اسکات دلایلی برای واکنش متفاوت بازار به سود گزارش شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی به تبیین زیر اعلام نمود:

  1. ریسک: هر چه قدر توالی بازده مورد انتظار آینده شرکت پر ریسک تر باشد ارزش آن برای سرمایه گذار ریسک پذیر پایین خواهد بود. برای یک سرمایه گذار متنوع (پرتفوی) بتا معیاری برای محاسبه اثر گذار دارایی می باشد. سرمایه گذار به سود سال جاری به عنوان یک شاخص قدرت سود آوری و بازدهی آتی نگاه می کند. هر چه این بازده آتی پر ریسک تر باشد واکنش بازار سرمایه گذاران به سود های غیر منتظره پایین خواهد بود
  2. ساختار سرمایه: شرکت هایی که دارای اهرم (وام) زیاد هستند، افزایش در سود خالص ( بیش از بهره) موجب تقویت و افزایش ایمنی اوراق قرضه و سایر بدهی های شرکت می گردد به گونه ای که خبر های خوب مربوط به سود خالص مورد استقبال دارندگان اوراق قرضه قرار می گیرد . از این رو ضریب واکنش در برابر سود خالص برای شرکت هایی که دارنده وام سنگین در مقایسه با شرکت هایی که بدون بدهی یا با بدهی کم هستند باعث می گردد که ضریب واکنش سود آنها کاهش یابد. شواهد تجربی در مورد ضریب واکنش سود پایین برای شرکت های بار اهرم بالا و همچنین ضریب واکنش سود پایین برای شرکت های با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالا توسط هالیوال ، لی فارقر ،1991، گزارش شده می باشد.
  3. تداوم طریقه سودآوری: هر چه قدر اخبار خوب یا بد در سود سال جاری، در سالهای آینده نیز پایدار باشد، انتظار داریم ضریب واکنش سود آن شرکت بالا باشد لذا اگر اخبار خوب ،GN، سال جاری ناشی از معرفی موفقیت آمیز یک محصول جدید یا کاهش شدید هزینه  توسط مدیریت باشد پاسخ بازار بایستی نسبت به زمانی که اخبار خوب متاثر از سود غیر منتظره فروش تجهیزات می باشد، بیشتر باشد. سرمایه گذاران انتظار ندارند که سود های غیر منتظره ای که شناسایی شده می باشد و ناشی از فروش تجهیزات ، اموال و ماشین آلات می باشد در آینده نیز تکرار گردد بنابر این واکنش آنها نسبت به این نوع سود های غیر عملیاتی  کمتر و در نتیجه ضریب واکنش سود پایین تر خواهد بود.
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. کیفیت سود: به ظاهر هر چه کیفیت سود بالا باشد  انتظار ضریب واکنش سود بالاتری نیز خواهد رفت زیرا که سرمایه گذاران بهتر می توانند از عملکرد جاری به عملکرد آتی شرکت پی ببرند.
  6. شباهت انتظارات سرمایه گذاران: سرمایه گذاران مختلف با در نظر داشتن اطلاعات پیشین و توانایی خود در ارزیابی اطلاعات صورت های مالی نسبت به سود خالص دوره بعد یک شرکت ، دارای انتظارات متفاوتی هستند. هر قدر انتظارات سرمایه گذاران در مورد سود خالص و آینده شرکت شباهت بیشتری به هم داشته باشد اثر هر ریال از سود غیر منتظره بر قیمت سهام بیشتر می گردد. در نتیجه ضریب واکنش سود خالص بالاتر خواهد بود.
  7. توان آگاهی دهندگی قیمت: با فرض یکسان بودن شرایط هرچه قیمت اطلاعات بیشتری را تبیین کتد محتوای اطلاعاتی سود حسابداری کمتر و ضریب واکنش سود پایین تر خواهد بود. یکی از علائمی که نشان دهنده  بار اطلاعاتی قیمت می باشد، اندازه شرکت می باشد. شرکت های بزرگ بیشتر مطرح هستند و مورد نظر رسانه های خبری قرار می گیرند. با این تفاصیل تحقیقی را ایستن و زمجوزکی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که اندازه و بزرگی شرکت نمی تواند به عنوان متغیر عمده ضریب واکنش سود را توجیه کند.

در این پژوهش عامل ریسک عدم پرداخت و تاثیر آن بر ضریب واکنش سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

[1]–  Earninig response coefficient

[2]–  Good News

[3]–  Bad News

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

پس از پژوهش بال و براون این مسئله مطرح می گردد که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتی نشان می دهد. چرا سود بخش کمی از تغییر در قیمت را تعیین می کند و چه عواملی می تواند در واکنش بازار بر سود غیر منتظره تاثیر گذار باشد. بعد از پژوهش بال و بران تحقیقات متعددی انجام گردید که در آنها به مطالعه عوامل مختلف تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود پرداختند، نتایج این تحقیقات منجر به شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود گردید.

هدف اصلی این پژوهش آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر از ریسک عدم پرداخت می باشد . و اظهار این موضوع که بازار تمایل دارد نسبت به سودهای غیرمنتظره ای که ناشی از ریسک عدم پرداخت می باشد واکنش نشان دهد. در واقع این پژوهش نشان می دهد که ریسک عدم پرداخت یکی از عوامل تاثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به سودهای غیر منظره می باشد.

همچنین از دیگر اهداف این پژوهش می توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنها بر ضریب واکنش سود تصریح نمود.

مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری