دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده دانشگاه آزاد

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                               صفحه

2-1. جدول: طبقه‌بندی تغییرات محیطی…………….. 16

2-2. جدول: تغییر رویکرد به مؤلفه‌های سازمانی……. 17

2-3. جدول: سیر تعاریف سازمان یادگیرنده………… 20

2-4. جدول: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 25

2-5. جدول: انواع تغییرات سازمانی……………… 49

2-6. جدول: انواع تغییرات…………………….. 49

2-7. جدول: مدل های عمده تحول سازمانی………….. 51

2-8. جدول: نوع شناسی استراتژی های تغییر دانفی و استیس    58

3-1. جدول: توزیع سؤالات پرسشنامه برحسب ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر…………………………… 109

3-2. جدول: تحلیل عاملی پرسشنامه ابعادسازمان یادگیرنده به تفکیک سؤالات……………………………………… 113

3-3. جدول: تحلیل عاملی پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده  114

3-4. جدول: شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری متغیر سازمان یادگیرنده………………………………………….. 114

3-5. جدول: تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه آمادگی برای تغییر به تفکیک سؤالات………………………………… 117

3-6. جدول: شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری متغیر آمادگی برای تغییر……………………………………… 118

3-7. جدول: تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه آمادگی برای تغییر 118

3-8. جدول: ضریب پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر……………………………………… 119

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-1. جدول: توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………… 123

4-2. جدول: توصیف سن پاسخ دهندگان……………… 124

4-3. جدول: توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان………….. 125

4-4. جدول: توصیف سنوات خدمت پاسخ دهندگان………. 126

4-5. جدول: توصیف سمت پاسخ دهندگان…………….. 127

4-6. جدول: توصیف رتبه علمی پاسخ دهندگان……….. 128

4-7. جدول:  توصیف نوع استخدام پاسخ دهندگان…….. 129

4-8. جدول:  توصیف متغیر خلق فرصت یادگیری مستمر… 130

4-9. جدول:  توصیف متغیر ارتقا پرسشگری و گفتمان… 131

4-10. جدول: توصیف متغیر ترغیب همکاری و یادگیری گروهی    132

4-11. جدول: توصیف متغیر ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک یادگیری 148

4-12. جدول: توصیف متغیر توانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی………………………………………. 149

4-13. جدول:  توصیف متغیر ارتباط سازمان با محیط…. 150

4-14. جدول: توصیف متغیر رهبری استراتژیک برای یادگیری    151

4-15.جدول: توصیف متغیر توجه رفتاری……………. 152

4-16. جدول: توصیف متغیر توجه شناختی…………… 153

4-17. جدول: توصیف متغیر توجه احساسی…………… 154

4-18. جدول: توصیف متغیر سازمان یادگیرنده………. 155

4-19. جدول: توصیف متغیر آمادگی برای تغییر……… 156

4-20. جدول: آزمون کولموگروف- اسمیرنف………….. 157

4-21. جدول: ضریب همبستگی بین سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر……………………………………… 158

4-22. جدول: ضریب همبستگی بین خلق فرصت‌های یادگیری مستمر و آمادگی برای تغییر…………………………………. 159

4-23. جدول: ضریب همبستگی بین ارتقا پرسشگری و آمادگی برای تغییر………………………………………….. 160

4-24. جدول: ضریب همبستگی بین ترغیب یادگیری تیمی و آمادگی برای تغییر……………………………………… 161

4-25. جدول:ضریب همبستگی ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک یادگیری وآمادگی برای تغییر………………………………….. 162

4-26. جدول: ضریب همبستگی بین توانمندسازی افراد برای بینش جمعی وآمادگی برای تغییر…………………………… 163

4-27. جدول: ضریب همبستگی بین ارتباط سازمان با محیط و آمادگی برای تغییر……………………………………… 164

4-28. جدول: ضریب همبستگی رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر…………………………………. 165

4-29. جدول: شاخص های برازش مدل پژوهش  در حالت کلی. 167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

4-1.نمودار: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان   123

4-2. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 124

4-3. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 125

4-4. نمودار:  توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمت پاسخ دهندگان 126

4-5. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به سمت پاسخ دهندگان    127

4-6. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به رتبه علمی پاسخ دهندگان  128

4-7. نمودار: توزیع فراوانی مربوط به نوع استخدام پاسخ دهندگان 129

4-8. نمودار:  هیستوگرام متغیر خلق فرصت یادگیری مستمر    130

4-9. نمودار:  هیستوگرام  متغیر ارتقا پرسشگری…… 131

4-10. نمودار: هیستوگرام  متغیر ترغیب یادگیری تیمی. 132

4-11. نمودار: هیستوگرام  متغیر ایجاد سامانه‌هایی برای تغییر   133

4-12. نمودار: هیستوگرام متغیرتوانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی………………………………….. 134

4-13. نمودار: هیستوگرام  متغیر ارتباط سازمان با محیط    135

4-14. نمودار: هیستوگرام  متغیر رهبری استراتژیک…. 136

4-15. نمودار: هیستوگرام متغیر توجه رفتاری……… 137

4-16. نمودار: هیستوگرام متغیر توجه شناختی……… 138

4-17. نمودار: هیستوگرام متغیر توجه احساسی……… 139

4-18. نمودار: هیستوگرام متغیر سازمان یادگیرنده…. 140

4-19. نمودار: هیستوگرام متغیر آمادگی برای تغییر… 141

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

سنجش ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 17

1-4-2- اهداف فرعی

1.تعیین ارتباط بین خلق فرصت‌های یادگیری مستمر و آمادگی برای تغییر

  1. تعیین ارتباط بین ارتقا پرسشگری و گفتمان و آمادگی برای تغییر
  2. تعیین ارتباط بین ترغیب همکاری و یادگیری تیمی و آمادگی برای تغییر
  3. تعیین ارتباط بین ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک و آمادگی برای تغییر
  4. تعیین ارتباط بین توانمندسازی افراد برای بینش جمعی و آمادگی برای تغییر
  5. تعیین ارتباط بین ارتباط سازمان با محیط و آمادگی برای تغییر
  6. تعیین ارتباط بین رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر