دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده دانشگاه آزاد

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 . مقدمه ………………………………..  3

1-2. اظهار مساله  ………………………….  4

1-3.  اهمیت و ضرورت پژوهش   ………………..  6

1-4.  اهداف پژوهش …………………………  8

1-5.  چارچوب نظری ………………………….  8

1-6.  فرضیات پژوهش ……………………….. 10

1-7.  تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیر های پژوهش … 10

1-8.  قلمرو پژوهش …………………………. 14

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-2. بخش اول: سازمان یادگیرنده……………… 16

2-2-1. مفهوم سازمان یادگیرنده…………….. 16

2-2-2. تاریخچه سازمان یادگیرنده…………… 17

2-2-3. تعاریف سازمان یادگیرنده……………. 18

2-2-4. رویکردهای سازمان یادگیرنده…………. 21

2-2-4-1. رویکرد تفکر سیستمی……………… 21

2-2-4-2. رویکرد یادگیری…………………. 22

2-2-4-3. رویکرد استراتژیک‌……………….. 22

2-2-4-4. رویکرد رویکرد ترکیبی ‌…………… 22

2-2-5. تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 23

2-2-6. ضرورت ایجاد سازمان یادگیرنده……….. 25

2-2-7. عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده… 26

2-2-8. ویژگی‌های سازمان یادگیرنده………….. 27

2-2-9. مزایای سازمان یادگیرنده……………. 30

2-2-10. نظریه‌ها و الگوهای سازمان یادگیرنده…. 30

2-2-10-1. سازمان یادگیرنده از نظر سنگه…… 31

2-2-10-2. سازمان یادگیرنده از نظر گاه……. 32

2-2-10-3. سازمان یادگیرنده از نظر گاروین…. 33

2-2-10-4. سازمان یادگیرنده از نظر بنت و اوبراین   33

2-2-10-5. سازمان یادگیرنده از نظر انجمن آموزش و توسعه  34

2-2-10-6. سازمان یادگیرنده از نظر کپلان و نورتون   35

2-2-10-7. سازمان یادگیرنده از نظر گفارت و مارسیک  35

2-2-10-8. سازمان یادگیرنده از نظر جیمز…… 36

2-2-10-9. سازمان یادگیرنده از نظر مامفورد… 37

2-2-10-10. سازمان یادگیرنده از نظر پدلر و همکاران 37

2-2-10-11. سازمان یادگیرنده از نظر مارکوارت. 37

2-2-10-12. سازمان یادگیرنده از نظراورتن بلاد. 38

2-2-10-13. سازمان یادگیرنده از نظر واتکینزو مارسیک 39

2-2-11. سطوح سازمان‌های یادگیرنده…………… 44

2-3. بخش دوم:  آمادگی برای تغییر……………. 46

2-3-1. مقدمه ……………………………. 46

2-3-2. مفهوم تغییر، تحول و تغییر بنیادی……. 47

2-3-3. ابعاد تغییر سازمانی……………….. 48

2-3-4. انواع تغییر………………………. 48

2-3-5. سطوح تغییر……………………….. 50

2-3-6. مدل‌های تغییر سازمانی………………. 51

2-3-6-1. الگوی سه مرحله‌ای تغییر کرت لوین…. 52

2-3-6-2. الگوی برنامه‌ریزی………………. 54

2-3-6-3. الگوی تغییر جامع رالف کیلمن…….. 55

2-3-6-4. الگوی کانون‌های بهبود کیفیت……… 56

2-3-6-5. الگوی مدیریت تغییرات استراتژیک استیس و دانفی 57

2-3-6-6. مدل تجزیه و تحلیل جریانی جری پوراس. 58

2-3-6-7. مدل شش خانه‌ای ویس بورد…………. 59

2-3-6-8. مدل تطبیق برای تحلیل سازمانی……. 61

2-3-6-9. چارچوب فرهنگی، سیاسی و فنی تیجی…. 62

2-3-6-10. مدل بورک و لیتوین…………….. 63

2-3-6-11. الگوی ادکارپروسی……………… 64

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-6-12. الگوی فرآیند اتصالی…………… 66

2-3-6-13. الگوهای تئوریک و پیاده‌سازی نظریه‌های سهم تغییر رفتاری…………………………………….. 66

2-3-7. علت های تغییر……………………….. 67

2-3-8. عامل‌های مؤثر بر تغییر سازمانی………. 67

2-3-9. مقاومت در برابر تغییر……………… 70

2-3-10. عوامل مقاومت در برابر تغییر……….. 72

2-3-11. مدیریت تغییر…………………….. 73

2-3-12. استراتژی‌های اساسی برای مدیریت تغییر… 74

2-3-13. مهارت‌های مدیریت تغییر…………….. 75

2-3-14. شیوه‌های اعمال تغییر و سبک مدیریت تغییر 77

2-3-15. پیش ران‌های مدیریت تغییر…………… 79

2-3-15-1. واکنش و در نظر داشتن تغییر…………. 79

2-3-15-2. آمادگی برای تغییر…………….. 83

2-3-16. عوامل موثر در ایجاد آمادگی برای تغییر. 84

2-3-17. کاربست آمادگی به تغییر در آموزش عالی.. 90

2-4. بخش سوم:  مروری بر تحقیقات انجام‌شده…… 92

2-4-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……… 92

2-4-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور ……… 98

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

3-1. مقدمه ……………………………….. 105

3-2. روش پژوهش ……………………………. 105

3-3. جامعه آماری ………………………….. 106

3-4. نمونه آماری ………………………….. 106

3-5.  روش جمع آوری داده ها ………………… 107

3-6.  ابزار سنجش پژوهش ……………………. 107

3-6-1. پرسش نامه ابعاد سازمان یادگیرنده ….. 107

3-4-2. پرسش نامه آمادگی برای تغییر……….. 108

3-7. روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها ……… 109

3-7-1. روایی……………………………. 109

3-7-1-1. روایی صوری و محتوایی…………… 110

3-7-1-2. روایی سازه……………………. 110

3-5-2. پایایی ………………………….. 118

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها …………….. 120

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه ……………………………….. 122

4-2. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 123

4-3. توصیف متغیرهای پژوهش………………….. 130

4-4.  مطالعه نرمال بودن متغیرهای پژوهش(آزمون کولوموگروف اسمیرنف)…………………………………… 142

4-5. آزمون فرضیات…………………………. 143

4-6. مدل مفهومی پژوهش……………………… 151

4-6-1. مدل  پایه پژوهش درحالت استاندارد…… 151

4-6-2. مدل پایه پژوهش درحالت اعداد معنی‌داری .. 152

4-6-3. مطالعه شاخص های مدل اصلی پژوهش……… 152

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1. مقدمه ……………………………….. 155

5-2. نتایج آمار توصیفی ……………………. 155

5-3. نتایج آمار استنباطی ………………….. 156

5-4. پیشنهادهای پژوهش …………………….. 160

5-4-1. پیشنهادها بر اساس یافته های پژوهش(پیشنهادات اجرایی)………………………………………….. 160

5-4-2. پیشنهادها برای تحقیقات آتی ……….. 163

5-5. محدودیت های پژوهش ……………………. 163

پیوست ها…………………………………… 164

منابع و مآخذ……………………………….. 189

فهرست منابع فارسی…………………………… 190

فهرست منابع غیرفارسی………………………… 196

چکیدۀ انگلیسی………………………………. 203

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

سنجش ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 17

1-4-2- اهداف فرعی

1.تعیین ارتباط بین خلق فرصت‌های یادگیری مستمر و آمادگی برای تغییر

  1. تعیین ارتباط بین ارتقا پرسشگری و گفتمان و آمادگی برای تغییر
  2. تعیین ارتباط بین ترغیب همکاری و یادگیری تیمی و آمادگی برای تغییر
  3. تعیین ارتباط بین ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک و آمادگی برای تغییر
  4. تعیین ارتباط بین توانمندسازی افراد برای بینش جمعی و آمادگی برای تغییر
  5. تعیین ارتباط بین ارتباط سازمان با محیط و آمادگی برای تغییر
  6. تعیین ارتباط بین رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر