دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده دانشگاه آزاد

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

 

چالش‌های پیش روی سازمان ها ناشی از تغییرات محیطی ، نیاز برای برقراری رفتارهای جدید به ویژه آمادگی برای تغییر را درآنها ایجاد نموده ومولفه های سازمان یادگیرنده، پاسخی به این نیازاست. هدف از این مطالعه مطالعه مطالعه ارتباط بین ابعادسازمان یادگیرنده وآمادگی برای تغییردرواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد. این مطالعه از نظرروش توصیفی_ تحلیلی و از نظر روابط بین متغیرها همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضراعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان هست که در سال1392جمعاً 1774 نفرمی باشد.حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران، 251نفر محاسبه گردید. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه، دو پرسشنامه ابعادسازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز(2003)DLOQ و پرسش نامه استاندارد گرایش به سوی تغییردونهام وهمکاران (۱۹۸۹) بوده می باشد.مطالعه پایایی ابزاراز طریق محاسبه ضریب آلفاوبررسی روایی ابزار نیز با بهره گیری ازدوروش روایی محتوایی وبراساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی و با بهره گیری از نرم افزارLISREL انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب قابل قبولی برای هر یک از شاخصهای سازه های ابعادسازمان یادگیرنده و گرایش به سوی تغییر را نشان دادند. به مقصود مطالعه فرضیه ها از ضریب همبستگی با بهره گیری از نرم افزار18 SPSS  بهره گیری گردید و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای ابعادسازمان یادگیرنده وآمادگی برای تغییر ارتباط مثبت ومعنی داری هست.

 

کلمات کلیدی:سازمان یادگیرنده،آمادگی برای تغییر،دانشگاه آزاداسلامی

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

سنجش ارتباط بین ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 17

 

1-4-2- اهداف فرعی

1.تعیین ارتباط بین خلق فرصت‌های یادگیری مستمر و آمادگی برای تغییر

  1. تعیین ارتباط بین ارتقا پرسشگری و گفتمان و آمادگی برای تغییر
  2. تعیین ارتباط بین ترغیب همکاری و یادگیری تیمی و آمادگی برای تغییر
  3. تعیین ارتباط بین ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک و آمادگی برای تغییر
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. تعیین ارتباط بین توانمندسازی افراد برای بینش جمعی و آمادگی برای تغییر
  6. تعیین ارتباط بین ارتباط سازمان با محیط و آمادگی برای تغییر
  7. تعیین ارتباط بین رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر